20.10.20 | 20:57

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις πρόσληψης επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού από Δήμους, Δημόσιο
30.09.20 | 08:53

Προκηρύξεις πρόσληψης επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού από Δήμους, Δημόσιο

Σήμερα, το epoli.gr στο πλαίσιο των καθημερινών δημοσιεύσεων προκηρύξεων εργασίας στο «στενό» και «ευρύτερο» Δημόσιο, παρουσιάζει νέες Δήμων, Νομικών Προσώπων αυτών, καθώς και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα (επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Πρόσληψη είκοσι (20) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Αιτήσεις έως και 14/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών έναντι αντιτίμου:

 • ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/07/2021, 2 άτομα
 • ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/07/2021, 3

Αιτήσεις έως 05/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

1. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΔΕ 8 Βοηθών Βρεφοκόμων: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/7/2021, 3 άτομα
 • ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/7/2021, 1

Αιτήσεις έως 03/10/2020.

2. Πρόσληψη δώδεκα (12) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΕ) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους», περιόδου 2020 – 2021.

Αιτήσεις έως 09/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Πλήρωση μίας θέσης ενός (1) ειδικού συμβούλου Δημάρχου, πτυχιούχου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., με ειδίκευση στις Οικονομικές Επιστήμες ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο Τουριστικό Management ή στο Marketing, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Αιτήσεις: 01/10 – 05/10/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο Yποέργου προτίθεται να αναθέσει:

1. Mία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας 26 μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων, έργου με αντικείμενο μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη νεφο-υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων με ευέλικτες μεθόδους ανάπτυξης (agile methods), ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και βιβλιοθηκών διεπαφής με το χρήστη

2. Mία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας 26 μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων, με αντικείμενο τη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη νεφο-υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων με ευέλικτες μεθόδους ανάπτυξης (agile methods), διερεύνηση και ανάπτυξη κρυπτογραφικών εφαρμογών, ανάλυση τεχνολογιών ασφαλούς διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Αιτήσεις έως 16/10/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Προγραμματιστής ή Μαθηματικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη.

Αιτήσεις έως 14/10/2020.

 

ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα τριών [3] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1) θέση
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών (και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών): Μία (1)

Αιτήσεις έως 05/10/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31/12/2020, 1 άτομο

Αιτήσεις έως 12/10/2020.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας) στο πλαίσιο Δράσης:

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Ιατρική, Φαρμακευτική, κλπ)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Ιατρική, Φαρμακευτική, κλπ)
 • Εμπειρία σε ανοσολογικές τεχνικές (κυτταρομετρία ροής, ELISA, μοριακών μηχανισμών ανοσορύθμισης).
 • Εμπειρία σε χειρισμό ανθρώπινων δειγμάτων
 • Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση σε γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά)

Αιτήσεις έως 14/10/2020.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Ψυχολόγων Εποπτών/-τριών, για την παροχή ψυχολογικής εποπτείας στα στελέχη δομών, στο πλαίσιο Πράξης:

1) Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας ή Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή αντίστοιχος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

3) Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία ή την Ψυχολογία της Υγείας ή τη Συμβουλευτική Ψυχολογία ή αντίστοιχος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

4) Τριετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών ή/και ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών.

5) Εκπαίδευση ή/και επαγγελματική εμπειρία συμβουλευτικής στήριξης γυναικών-θυμάτων βίας ή/και σε γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.).

Κατάθεση φακέλων έως 30/10/2020.

 

ΜΟΔ Α.Ε.

Πρόσκληση επιλογής, ατ’ ελάχιστον, έξι (6) θέσεων στελεχών επιστημονικής υποστήριξης για τη στελέχωση νέας Ομάδας Υποστήριξης:

 • Τρεις (3) θέσεις πτυχιούχου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) ή (ΤΕ) Μηχανικού, με ειδική γνώση ή/και εμπειρία στην έγκριση πράξεων
 • Μία (1) θέση πτυχιούχου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) Οικονομικών Επιστημών, με ειδική γνώση ή/και εμπειρία σε έλεγχο παραστατικών.
 • Μια (1) θέση πτυχιούχου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) ή (ΤΕ) Πληροφορικού, με ειδική γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Μια (1) θέση πτυχιούχου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) ή (ΤΕ) Περιβαλλοντολόγου, με ειδική γνώση ή/και εμπειρία στην έγκριση πράξεων.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις έως 12/10/2020.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συνεργασία με ένα (1) ΠΕ ιατρό ειδικότητας Ψυχιατρικής (για την ενίσχυση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης με καθεστώς έκδοσης από αυτόv δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για τρείς ημέρες την εβδομάδα.

Αιτήσεις: 02/10 – 12/10/2020.

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε. | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) | Προβολή/κατέβασμα
ΜΟΔ Α.Ε. | Προβολή/κατέβασμα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ