02.10.20 | 02:43

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις “μίας ημέρας” Δήμων - Λοιπές Προκηρύξεις Νομικών Προσώπων του Δημοσίου
12.09.20 | 09:33

Προκηρύξεις μίας ημέρας Δήμων - Λοιπές Προκηρύξεις Νομικών Προσώπων του Δημοσίου

Προκηρύξεις «μίας ημέρας» από Δήμους, για άμεση κάλυψη έκτακτων αναγκών τους, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr.

Επίσης, Προκηρύξεις (πολλών ημερών) επιστημονικού προσωπικού από Φορείς του ευρύτερου Δημοσίου.

Συγκεκριμένα (επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις),

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (2) δύο ατόμων, ενός Ιατρού (ΠΕ) και μίας Νοσηλεύτριας/τη (ΠΕ) για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

Αιτήσεις 12/09 – 13/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόμων στο Τμήμα Δημοτικού Ωδείου Εκπαίδευσης και Νεολαίας α) μουσικών για την παροχή διδακτικού έργου και β) εικαστικών ζωγράφων, κεραμιστών, κοσμήματος, αγιογράφων, & Ιστορίας της Τέχνης για την παροχή διδακτικού έργου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομισθίων) με αντίτιμο για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Αιτήσεις έως σήμερα, 12/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πρόσληψη προσωπικού, τριών (3) οδηγών με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ και έξι (6) εργάτες καθαριότητας/γενικών καθηκόντων, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

Αιτήσεις έως σήμερα, 12/09/2020.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Μηχανολόγος Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 28/09/2020.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 28/09/2020.

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 28/09/2020.

4. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Πολιτικός Επιστήμονας] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης(ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 28/09/2020.

5. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Οικονομολόγος] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 28/09/2020.

6. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Χημικός Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

Αιτήσεις έως 28/09/2020.

7. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Χημικός Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

Αιτήσεις έως 28/09/2020.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Μ.Μ.Θ.)

  • Θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης:
  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) με γνωστικό αντικείμενο στις μουσικές σπουδές. Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος, συναφούς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.
  • Τουλάχιστον πενταετής εμπειρία – προϋπηρεσία, σε ανάλογη θέση ευθύνης σε θέματα συναφή με τις αρμοδιότητες του Καλλιτεχνικού Διευθυντή ή σε αντίστοιχες θέσεις σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα πολιτισμού, Α.Ε.Ι. ή κριτικών επιτροπών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  • Γνώση της ελληνικής σε επίπεδο μητρικής γλώσσας και άριστη γνώση της Αγγλικής.

Αιτήσεις: 16/09 – 30/09/2020.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 5 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 6 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 7 | Προβολή/κατέβασμα
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Μ.Μ.Θ.) | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ