20.09.20 | 14:28

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13 Προκηρύξεις - ευκαιρίες εργασίας στο Δημόσιο [Οι θέσεις - Οι προθεσμίες - Τα προσόντα]
29.07.20 | 18:12

13 Προκηρύξεις - ευκαιρίες εργασίας στο Δημόσιο [Οι θέσεις - Οι προθεσμίες - Τα προσόντα]

Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου σε Φορείς του Δημοσίου, όπως δημοσιεύει, απόψε, το epoli.gr παρουσιάζοντας όλες τις λεπτομέρειες τους. [Επισυνάπτονται]

Συγκεκριμένα,

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού & λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση υποέργου  στο πλαίσιο της Πράξης που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ομάδα Α) με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου: 1
  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ομάδα Β) με εξειδίκευση στη συντήρηση κονιαμάτων: 1
  • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Έργων Ζωγραφικής): 1
  • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα (με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες): 3
  • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα (με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες): 2.

Αιτήσεις: 29/07 – 04/08/20.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού [ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1) θέση], με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικός Έλεγχος» της πράξης «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης από Αμιαντοσωλήνες στη μεσαία και πάνω Ζώνη Υδροδότησης της πόλης της Σητείας», για χρονικό διάστημα απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως19/09/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του έργου.

Αιτήσεις: 29/07 – 04/08/20.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρόσληψη δύο (2) ειδικευμένων εργατών ΥΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου «Ολοκλήρωση αρχαιολογικών εργασιών αποκάλυψης και ανάδειξης Βασιλικών Β & Δ στη Νικόπολη», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αιτήσεις: 30/07 – 10/08/20.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπόν ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου:

  • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μία (1) θέση
  • ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στο λίθο και ελλείψει αυτών ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στο λίθο: Μία (1) θέση
  • ΔΕ Ειδικευμένων Εργατοτεχνιτών, σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών, σε αρχαιολογικά έργα: Τέσσερις (4) θέσεις.

2. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης τεσσερισήμισι (4,5) μήνες, με δυνατότητα παράτασης όχι πέραν της 31-12-2020:

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μια (1) θέση.

Αιτήσεις και στις δύο Προκηρύξεις: 29/07 – 04/08/20.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Επιστήμη Υπολογιστών], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Επιστήμη Υπολογιστών], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις και των τριών Προκηρύξεων έως 13/08/20.

4. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 20/08/20, ώρα 12:00.

5. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Θετικές Επιστήμες ή συναφής ειδικότητα], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

6. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

7. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

Αιτήσεις και στις τρεις Προκηρύξεις (5, 6, 7) έως 20/08/20.

 

ΕΛΚΕΘΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου [Πτυχίο ΠΕ Βιολογίας, Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη Βιοτεχνολογία ή Βιοπληροφορική, Γνώσεις προγραμματισμού Python και Java, Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Εμπειρία σε έρευνα εξελικτικής γονιδιωματικής και συγκριτική ανάλυση δεδομένων ολόκληρων γονιδιωμάτων], με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες ερευνητικού προγράμματος.

Αιτήσεις 01/09 – 10/09/20.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 5 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 6 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 7 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΚΕΘΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ