14.04.21 | 18:17

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

10 Προκηρύξεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ εξέδωσαν Φορείς τριών Υπουργείων
04.04.21 | 10:18

10 Προκηρύξεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ εξέδωσαν Φορείς τριών Υπουργείων

Νομικά Πρόσωπα τριών Υπουργείων, με 10 Προκηρύξεις τους, ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικού ποσού έως και 19.800 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης έργου.

Για την προκηρυσσόμενη θέση της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει τους παρακάτω οριζόμενους τίτλους σπουδών:

 • Βασικός τίτλος σπουδών κλάδος Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής
 • Συνολική Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών από τη λήψη του πτυχίου: α) σε θέματα Διοικητικής και οικονομικής Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και β) στο τεχνικό αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου (τουλάχιστον ένα (1) έτος εμπειρίας σε καθένα αντικείμενο), η οποία θα αποδεικνύεται με ανάλογες συμβάσεις ή βεβαιώσεις εμπειρίας
 • Πιστοποιημένη Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (σε γραπτό και προφορικό λόγο).

Αιτήσεις έως 19/04/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΤΕ Λογιστικού: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1 άτομο
 • ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1
 • ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1
 • ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1
 • ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 2
 • ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 2
 • ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1
 • ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 2
 • ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 2
 • ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1
 • ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1
 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1
 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1
 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1
 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1.

Αιτήσεις: 13/04 - 22/04/2021.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα.

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

 • Γεωλόγος.

4. Προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα.

5. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα.

Αιτήσεις και στις πέντε (5) Προκηρύξεις έως 19/04/2021.

 

ΕΔΕΤ

1. Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων:

 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ενσωμάτωση / και ολοκλήρωση δικτυακών υπηρεσιών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων: «EOSC-Future» και «Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)», Απόφοιτος κατά προτίμηση Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής (με εμπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τις υπηρεσίες αναλυτή / προγραμματιστή Δικτυακών Υπηρεσιών (senior) στο πλαίσιο των των ευρωπαϊκών έργων: «EOSCFuture, «Data Infrastructure Capacity for EOSC (DICE)» και, «National Initiatives for Open Science in Europe (NI4OS-Europe)», Απόφοιτος/η κατά προτίμηση Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής (με εμπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την υποστήριξη και διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών και παροχής τεχνογνωσίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων: «Data Infrastructure Capacity for EOSC (DICE)», «EOSC Enhance (Enhancing the EOSC portal and connecting thematic clouds)», «EOSC-Future» και «Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)», Απόφοιτος κατά προτίμηση Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής (με εμπειρία στην διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση, υλοποίηση, ενσωμάτωση, και ολοκλήρωση διεπαφών χρήστη διαδικτυακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του Έργου «Data Infrastructure Capacity for EOSC (DICE)», «Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)» και «EOSC-Future», Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία σε θέματα ανάλυσης, υλοποίησης, ενσωμάτωσης, ολοκλήρωσης διεπαφών χρήστη διαδικτυακών υπηρεσιών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση, και υλοποίηση υπηρεσιών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων «EOSCFuture», «Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)» και«Hellenic Distributed Ledger Technology Infrastructure – ELEDGER», Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία σε θέματα ανάλυσης, μελέτης, σχεδίασης, και ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων «Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)» και «Data Infrastructure Capacity for EOSC (DICE)», Διαχειριστής υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών (sysadmin) (με εμπειρία σε θέματα μελέτης, σχεδίασης και ανάπτυξης νεφοϋπολογιστικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μελέτης, σχεδίασης, ανάπτυξης και διαχείρισης αξιόπιστων εφαρμογών που βασίζονται σε μηχανισμούς και μοντέρνες προσεγγίσεις που συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν την ιδιωτικότητα των Ευρωπαίων πολιτών στο πλαίσια των ευρωπαικών έργων: «eThemisID: Integrating the Greek Justice System with eIDAS and e-signature services, «eid UP: Upgrade Greek eIDAs node», «Data Infrastructure Capacity for EOSC (DICE)» και «EOSC-Future», Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία σε θέματα ασφάλειας και σχεδιασμού προηγμένων συστημάτων υπολογιστών)

2. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «COVID-19», σύμφωνα με το παρακάτω περιεχόμενο και όρους:

 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό, την οργάνωση, την υποστήριξη και την επικοινωνία πρωτοβουλιών ανοιχτών δράσεων ψηφιακής καινοτομίας για την ενδυνάμωση των εμπλεκόμενων μερών και ατόμων (δημόσιων λειτουργών, ενεργών πολιτών) με τη χρήση ανοικτών διαβουλεύσεων, εργαστηρίων ιδεατισμού και Hackathons (δράση Ψηφιακής Καινοτομίας ενάντια στον Κορονοϊό GreeceVsVirus) στο πλαίσιο του έργου «COVID-19», Σύμβουλος σε θέματα καινοτομίας, ψηφιακού περιεχομένου και μετασχηματισμού

3. Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο Υποέργου:

 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη διεπαφών χρήστη υπηρεσιών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Αρωγή ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο ΥΨΔ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης», Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία σε θέματα μελέτης, σχεδίασης, και ανάπτυξης διεπαφών χρήστη διαδικτυακών υπηρεσιών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό, ανάπτυξη, παρακολούθηση, και διαχείριση υπηρεσιών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Αρωγή ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο ΥΨΔ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης», Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία σε θέματα μελέτης, σχεδίασης, και ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό, ανάπτυξη, παρακολούθηση, και διαχείριση υπηρεσιών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Αρωγή ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο ΥΨΔ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης», Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία σε θέματα μελέτης, σχεδίασης, και ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη διεπαφών χρήστη υπηρεσιών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Αρωγή ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο ΥΨΔ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης», Αναλυτής Προγραμματιστής δικτυακών εφαρμογών (με εμπειρία σε θέματα μελέτης, σχεδίασης, και ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την διαχείριση συμβάσεων προμηθευτών, την παρακολούθηση διαγωνισμών και το συντονισμό ομάδων εργασίας στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Αρωγή ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο ΥΨΔ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης», Συνεργάτης προμηθειών (με εμπειρία στην διαχείριση συμβάσεων προμηθευτών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο με αντικείμενο το σχεδιασμό και την διαχείριση δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Αναβάθμιση Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου ΕΔΥΤΕ Α.Ε για την παροχή νεφοϋπολογιστικών και δικτυακών υπηρεσιών», Μηχανικός Η/Υ ή άλλες θετικές επιστήμες ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού/ διαχείρισης δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων για την υποστήριξη σε οργανωτικό επίπεδο ομάδων διαχείρισης Κέντρων Δεδομένων και Υπερ-υπολογιστικών συστημάτων στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Αναβάθμιση Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου ΕΔΥΤΕ Α.Ε για την παροχή νεφοϋπολογιστικών και δικτυακών υπηρεσιών», Σύμβουλος Επιχειρήσεων στον τομέα Οργάνωσης-Διοίκησης και Διαδικασιών (με εμπειρία σε μεταρρύθμιση επιχειρησιακών λειτουργιών, παροχή εξειδικευμένης καθοδήγησης και εφαρμογή έργων)

Αιτήσεις και στις τρεις (3) Προκηρύξεις έως 19/04/2021.

 

Διαβάστε επίσης

Αυτές είναι οι Προκηρύξεις Δήμων - Υπουργείων που οι αιτήσεις ξεκινούν από την ερχόμενη βδομάδα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 5 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΔΕΤ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΔΕΤ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΔΕΤ 3 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ