11.08.20 | 16:13

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πολυνομοσχέδιο ΥΠΕΣ: Τι προβλέπει για ΜΑΠ & επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
13.07.17 | 11:08

Πολυνομοσχέδιο ΥΠΕΣ: Τι προβλέπει για ΜΑΠ & επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Στα Άρθρα 97 και 98 του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για τους Ο.Τ.Α., αναλύονται οι προβλέψεις για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως παρουσιάζει το epoli.gr.

Αναλυτικά,

Άρθρο 97: Μέσα Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

“Με την παρούσα ρύθμιση προβλέπεται κατ΄ εξαίρεση, για τα έτη 2012, 13, 14, 15 και 2016, η αποτίμηση σε χρήμα και η απόδοση στους δικαιούχους, υπό προϋποθέσεις, των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) που δεν είχαν χορηγηθεί σ’ αυτούς κατά τα αντίστοιχα έτη. Η ρύθμιση ατή κρίνεται αναγκαία, καθώς οι δικαιούχοι των μέσων αυτών, υποχρεώθηκαν, λόγω της μη χορήγησής τους  και δεδομένης της απόλυτης αναγκαιότητάς τους ως εκ της φύσης των ασκούμενων καθηκόντων, να τα προμηθευτούν με ίδιες δαπάνες, ενώ οι υπόχρεοι Ο.Τ.Α. περιελάμβαναν το κόστος αυτών κατά τον υπολογισμό του κόστους των αντίστοιχων ανταποδοτικών υπηρεσιών. Με δεδομένη, εξάλλου, την επιτακτική αναγκαιότητα να χορηγούνται τα Μ.Α.Π. σε είδος, προβλέπεται ότι στο εξής απαγορεύεται η αποτίμηση και η καταβολή αυτών σε χρήμα.

Επίσης, με την παρούσα ρύθμιση προβλέπεται η συμπερίληψη στους δικαιούχους των Μ.Α.Π. και των εργαζομένων με καθεστώς συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, καθώς, εφόσον οι εργαζόμενοι αυτοί παρέχουν τις ίδιες εργασίες με εκείνες που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 53361/11.10.2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1503), δεν δικαιολογείται η διαφορετική μεταχείριση αυτών σε σχέση με το τακτικό προσωπικό των Ο.Τ.Α. και η έκθεση, με τον τρόπο αυτό, των εργαζομένων αυτών στους κινδύνους που συνεπιφέρει η μη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Με την παρ.4 προβλέπεται η δυνατότητα και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, που υποπίπτουν σε παραβάσεις της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Σε μία περίοδο όπου τα εργατικά ατυχήματα σε εργαζομένους των Ο.Τ.Α. έχουν πολλαπλασιαστεί και δεδομένης της ιδιαίτερης επικινδυνότητας της εργασίας σε πολλούς κλάδους εργαζομένων των Ο.Τ.Α., η ρύθμιση αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία για τη συμμόρφωση των Ο.Τ.Α. και τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Τέλος, η παρατηρούμενη επίταση των επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών σε κλάδους δραστηριότητας που τελούν υπό την ευθύνη των Ο.Τ.Α. αλλά και η επιστημονική και τεχνική πρόοδος που έχει σημειωθεί, κατά τα τελευταία έτη, στον τομέα των Μ.Α.Π. και των μέτρων εν γένει προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, καθιστούν αναγκαία την επικαιροποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου προστασίας των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό, με την παρ.5 του άρθρου αυτού, προβλέπεται η συγκρότηση Επιτροπής, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ειδικών εμπειρογνωμόνων η οποία θα επιφορτιστεί με το έργο της διατύπωσης πρότασης για την αναθεώρηση του σχετικού πλαισίου.”

 

Άρθρο 98: Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

“Με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4424/2011 (Α’ 226), προβλέφθηκε η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και παρασχέθηκε νομοθετική εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των δικαιούχων, των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και της διαδικασίας καταβολής του. Με το άρθρο 18 του ν.4354/2015 (Α’ 176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν.4384/2016 (Α’ 78), προβλέφθηκε η εξακολούθηση καταβολής του επιδόματος αυτού, ενώ με σειρά κανονιστικών αποφάσεων έκτοτε, έχουν ορισθεί συγκεκριμένες κατηγορίες και ειδικότητες υπαλλήλων που δικαιούνται την καταβολή του επιδόματος αυτού και έχουν εξειδικευτεί οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασίας χορήγησής του. Παρά ταύτα, εξακολουθούν, μέχρι σήμερα, να υπάρχουν ορισμένες ειδικότητες υπαλλήλων στους Ο.Τ.Α. και Νομικά Πρόσωπα αυτών, που, αν και, ως εκ της φύσης και του αντικειμένου της εργασίας τους, εκτίθενται σε ανθυγιεινές ή / και επικίνδυνες συνθήκες, εντούτοις, δεν λαμβάνουν ακόμη το σχετικό επίδομα.

Η χορήγηση, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και τους υπαλλήλους των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, πέρα από μία στοιχειώδη οικονομική στήριξη της διαρκούς προσπάθειας των εργαζομένων αυτών να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες δυσχέρειες που συνυφαίνονται με τη φύση και το αντικείμενο της εργασίας του και μία έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας των υπηρεσιών που παρέχουν στο κοινωνικό σύνολο, συνιστά και μία υποχρέωση της Πολιτείας, που απορρέει από τη συνταγματική αρχή της ισότητας, να διασφαλίζει την καταβολή της συγκεκριμένης παροχής σε όλες τις κατηγορίες εκείνες των εργαζομένων που παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες δικαιολογούν την καταβολή του.

Με τη διάταξη της τελευταίας παραγράφου διευκρινίζεται ότι, με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού δεν θίγεται καμία από τις κατηγορίες και ειδικότητες εργαζομένων που σήμερα εισπράττουν το σχετικό επίδομα.”

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ