11.05.21 | 23:41

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πολυνομοσχέδιο: Πρόβλεψη-"βόμβα" για τα "ανταποδοτικά" των Δήμων!
11.10.15 | 22:28

Πολυνομοσχέδιο: Πρόβλεψη-βόμβα για τα ανταποδοτικά των Δήμων!

Η πρόβλεψη του Πολυνομοσχεδίου για τα ανταποδοτικά τέλη υπέρ των Δήμων, καταστρέφει ουσιαστικά τα ανταποδοτικά οικονομικά - έσοδα των Δήμων, αφού εξαιρεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες από την υποχρέωση καταβολής αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι, ανάλογη πρόβλεψη απετράπη το 2013, κυριολεκτικά στο "παρά πέντε", μετά από παρέμβαση τής τότε ηγεσίας της ΚΕΔΕ και του Υπ. Εσωτερικών.

Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο Β', Άρθρο 10, του Σχεδίου Νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» τονίζεται:

"Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 82 του από 24-9/20-10-1958 β.δ/τος (Α΄ 171) αναριθμούνται σε 5 και 6 και προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

«3. Δεν επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε. ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν, κατά τους όρους σχετικής σύμβασης, αναθέσει την παροχή υπηρεσίας ή την εκτέλεση έργου ή/και έχουν παραχωρήσει ή διαθέσει εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα που περιλαμβάνει την ανάπτυξη, ανάπλαση, χρήση, εκμετάλλευση ορισμένης θαλάσσιας ή χερσαίας έκτασης, περιοχής, οδικού άξονα, μεταφορικής ή άλλης υποδομής, εφόσον από την εν λόγω σύμβαση ή εφαρμοστέα σχετικά νομοθετική διάταξη προβλέπεται ότι οι υπηρεσίες, στην παροχή των οποίων αντιστοιχούν τα ανταποδοτικά τέλη, παρέχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες.

Επίσης, απαλλάσσονται από το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων του ν. 1080/1980 (Α’ 246), όπως εκάστοτε ισχύει, οι μη στεγασμένες μεταφορικές υποδομές κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί στο πλαίσιο των συμβάσεων των προηγούμενων εδαφίων. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και επί συμβάσεων, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και από τότε που αυτές ίσχυσαν.

4. Φόροι, τέλη ή συναφή πρόστιμα της παρούσας παραγράφου, που έχουν ήδη καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν αναζητούνται, εκτός εάν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έχουν αποφανθεί διαφορετικά. Υπό την επιφύλαξη του προηγουμένου εδαφίου, πράξεις επιβολής ή ταμειακής βεβαίωσης τέτοιων φόρων, τελών ή συναφών προστίμων θεωρούνται αυτοδικαίως ανακληθείσες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»"

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ