20.10.20 | 19:31

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολυάριθμες Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από ΟΤΑ, Υπουργεία
22.09.20 | 09:37

Πολυάριθμες Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από ΟΤΑ, Υπουργεία

Πολλές Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων Δήμων, Περιφερειών, Νομικών Προσώπων Υπουργείων, όπως δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr.

Συγκεκριμένα (επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις),

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου:

 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/11/2021 (λήξη Β φάσης του έργου), με δυνατότητα ανανέωσης για τις επόμενες Γ και Δ Φάσης του έργου και σε περίπτωση παράτασης του έργου

Αιτήσεις: 23/09 – 02/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): Οχτώ (8) μήνες, 2 άτομα

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Οχτώ (8) μήνες, 1 άτομο

Αιτήσεις: 23/09 – 02/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με ένα -1- άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου:

 • ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Senior Project Manager) και εν ελλείψει ΤΕ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2022

Αιτήσεις: 22/09 – 01/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων: 1
 • ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων: 2

Αιτήσεις: 23/09 – 02/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών:

 • ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου: 8 μήνες, 2 άτομα

Αιτήσεις: 23/09 – 02/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση Πράξης:

 • ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ-ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας): Από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονική διάρκεια ισόχρονη με τη διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος

Αιτήσεις: 25/09 – 05/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών:

 • ΠΕ Ιατρός (Παιδίατρος): Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31.07.2021, 1
 • ΠΕ Ιατρός (Παιδίατρος): Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31.07.2021, 1
 • ΠΕ Ιατρός (Παιδίατρος): Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31.07.2021, 2

Αιτήσεις: 23/09 – 02/10/2020.

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ [εννιά (9) μήνες], συνολικά ενός (1) ατόμου ως Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Αιτήσεις έως 28/09/2020.

 

ΙΤΕ

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) σε επιστήμες μηχανικού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε μεταφορά τεχνολογίας και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, υποστήριξη ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και δικτύωσης, υποστήριξη ΜΜΕ και ερευνητικών φορέων σε προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους, συγγραφή, υποβολή και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ
 • Αποδεδειγμένη ασφαλισμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 20 ετών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)
 • Αιτήσεις έως 07/10/2020.

 

2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) σε επιστήμες μηχανικής και τεχνολογίας (βάσει κατηγοριοποίησης εγχειριδίου Frascati) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
 • Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε μεταφορά τεχνολογίας και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, υποστήριξη ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και δικτύωσης, ερευνητικών φορέων σε προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους, συγγραφή, υποβολή και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ
 • Αποδεδειγμένη ασφαλισμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

Αιτήσεις έως 07/10/2020.

 

3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) θέσεις σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) σε φυσικές επιστήμες (βάσει κατηγοριοποίησης εγχειριδίου Frascati) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε μεταφορά τεχνολογίας και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, υποστήριξη ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και δικτύωσης, υποστήριξη ΜΜΕ καιερευνητικών φορέων σε προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους, συγγραφή, υποβολή και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ
 • Αποδεδειγμένη ασφαλισμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)

Αιτήσεις έως 07/10/2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΙΕΚ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού: 8 μήνες, 2 άτομα

Αιτήσεις: 23/09 – 02/10/2020.

 

Διαβάστε επίσης

Προσωπικό ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ ζητούν Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία [Προκηρύξεις]

 

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY | Προβολή/κατέβασμα
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΙΤΕ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΙΤΕ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΙΤΕ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΙΕΚ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ