14.04.21 | 17:46

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

“Παράθυρο” αμοιβαίων μετατάξεων πριν τη 2ετια για τους επιτυχόντες της 3Κ
09.12.19 | 04:11

Παράθυρο αμοιβαίων μετατάξεων πριν τη 2ετια για τους επιτυχόντες της 3Κ

“Παράθυρο” ευκαιρίας για τη διενέργεια αμοιβαίων μετατάξεων μεταξύ των επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 φαίνεται να ανοίγει η Κυβέρνηση με προτεινόμενη προς ψήφιση ρύθμιση, που περιλαμβάνεται σε κατατεθέν στη  Βουλή σχέδιο νόμου.

Συγκεκριμένα, στο ά. 44 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνεται ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 1 του ά. 10 του ν. 4440/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 224) και σύμφωνα με την οποία «Μετά την πάροδο διετίας από τον διορισμό ή την πρόσληψη, επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται. Η ανωτέρω μετάταξη διενεργείται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων και μετά από γνώμη των συλλογικών οργάνων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των φορέων προέλευσης και υποδοχής, με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη πριν την πάροδο της διετίας από τον διορισμό ή την πρόσληψη εφόσον οι μετατασσόμενοι ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.».

Με το τρίτο εδάφιο της εν λόγω ρύθμισης, η οποία εντάσσεται στο σύστημα του ν. 4440/2016 που ρυθμίζει την κινητικότητα στον Δημόσιο τομέα, προβλέπεται εξαίρεση από τον κανόνα της υποχρεωτικότητας της διετούς παραμονής (δηλαδή της παραμονής στον φορέα διορισμού για την δοκιμαστική περίοδο του υπαλλήλου) αναφορικά μόνο με τους προσλαμβανόμενους στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Αυτό σημαίνει ότι - εφόσον ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής η συγκεκριμένη διάταξη - ανοίγει ο δρόμος για όσους προσλήφθηκαν πρόσφατα με την προκήρυξη 3Κ/2018 σε οργανική θέση Δήμου που σχετίζεται με ανταποδοτικές υπηρεσίες του εν λόγω Δήμου δεν δεσμεύονται να εξαντλήσουν το χρόνο της διετούς δοκιμαστικής περιόδου πριν ζητήσουν μετάταξη σε άλλον Δήμο, αλλά θα μπορούν να επιδιώξουν άμεσα την αμοιβαία μετάταξη στον Δήμο της επιλογής τους. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να διευκολυνθούν πολλοί επιτυχόντες οι οποίοι πέτυχαν τον διορισμό τους σε Δήμου που βρίσκονται πολύ μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους και οι οποίοι από την ημέρα κιόλας του διορισμού τους έψαχναν τρόπο να μετακινηθούν πιο κοντά στην κατοικία τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ