25.01.21 | 14:47

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

“Ολοκλήρωση του σχεδιασμού για τα αστικά λύματα της Αττικής”
20.03.19 | 10:11

Ολοκλήρωση του σχεδιασμού για τα αστικά λύματα της Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΥΔΑΠ

Στο μεγάλο θέμα της διαχείρισης των λυμάτων της Αττικής, εστιάζει η συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, κ. Κωνσταντίνου Βουγιουκλάκη, στα Π+Π και epoli.gr.

Οι πλέον σύγχρονοι και φιλικοί μέθοδοι που εφαρμόζει η Εταιρία (τα αποτελέσματα ορατά πια στο Σαρωνικό Κόλπο), η στρατηγική της, αλλά και τα άμεσα σχέδια της, στο επίκεντρο της συνέντευξης – ανάδειξης του μεγάλου αυτού θέματος.
 

Η Συνέντευξη

1. Κύριε Βουγιουκλάκη, η διαχείριση λυμάτων αποτελεί ένα μεγάλο θέμα τόσο για τους Δήμους, όσο και τους πολίτες. Μία από τις λειτουργίες της ΕΥΔΑΠ είναι η προχωρημένη επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Τι είναι αυτή η διαδικασία;

«Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.) λειτουργεί τα τελευταία είκοσι τρία χρόνια και η λειτουργία του (ιδιαίτερα μετά τη θέση σε λειτουργία της Β’ Φάσης), έχει συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση του οικοσυστήματος του Σαρωνικού Κόλπου. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα εξειδικευμένων αναλυτικών μετρήσεων του "Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών" - "ΕΛΚΕΘΕ", αλλά και τα κατά καιρούς δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου και αναφορές μεγάλων Μ.Μ.Ε.

Η επεξεργασία λυμάτων στο Κ.Ε.Λ.Ψ. περιλαμβάνει προεπεξεργασία, πρωτοβάθμια επεξεργασία και προχωρημένη δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου, επεξεργασία ιλύος και συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Οι εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Λ.Ψ. χωροθετούνται:

- στον Ακροκέραμο, αντλιοστάσιο εισόδου ανεπεξέργαστων λυμάτων και εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας,

- στην περιοχή Κυνόσουρα, στη νήσο Σαλαμίνα, μία μικρότερη Μονάδα Προεπεξεργασίας για την περιοχή της Σαλαμίνας και

- στη νήσο Ψυττάλεια, εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας.

Οι εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας αφαιρούν με μηχανικό τρόπο τα φερτά υλικά [επιπλέοντα στερεά (εσχαρίσματα), άμμο κ.λπ.] από τα εισερχόμενα λύματα.

Τα προεπεξεργασμένα λύματα μεταφέρονται μέσω του δίδυμου υποθαλάσσιου Σίφωνα από τον Ακροκέραμο στη νήσο Ψυττάλεια, όπου βρίσκονται και οι κύριες εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα στο Κ.Ε.Λ.Ψ., είναι αυτή της προχωρημένης δευτεροβάθμιας επεξεργασίας ενεργού ιλύος με απομάκρυνση θρεπτικών (αζώτου).

Κατά τη δευτεροβάθμια επεξεργασία απομακρύνονται οι βιοαποικοδομήσιμες οργανικές ουσίες, τα αιωρούμενα στερεά και οι θρεπτικές ουσίες του αζώτου και του φωσφόρου (ενίοτε) με τη χρήση βιολογικών διεργασιών που συντελούνται στα λύματα.

Η βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων (με το σύστημα της ενεργού ιλύος) επιτυγχάνεται μέσω των παρακάτω σταδίων:

- Πρωτοβάθμια καθίζηση.

- Βιολογική βαθμίδα, η οποία περιλαμβάνει βιολογικούς αντιδραστήρες και την τελική καθίζηση.»

 

2. Ποια τα οφέλη της διαδικασίας τόσο για το περιβάλλον, όσο και τους πολίτες;

«Οι διαδικασίες που ακολουθούνται στα στάδια αυτά, έχουν κύριο στόχο την αφαίρεση με φυσικές και βιολογικές διεργασίες του οργανικού φορτίου, την πλήρη απομάκρυνση του αζώτου, μέρους του φωσφόρου, ώστε η τελική εκροή και η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα να μην επηρεάσει την χλωρίδα και πανίδα του Σαρωνικού Κόλπου.

Μέρος των επεξεργασμένων εκροών του Κ.Ε.Λ.Ψ., υφίστανται τριτοβάθμια επεξεργασία (φίλτρανση, απολύμανση), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε βιομηχανικό νερό της εγκατάστασης.

Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επεξεργασία των λυμάτων, έχει ως παραπροϊόν την παραγωγή ιλύος (πρωτοβάθμια και βιολογική).

Η επεξεργασία της παραγόμενη ιλύος, επιτυγχάνεται με Πάχυνση (βαρυτική και μηχανική), Αναερόβια χώνευση, Μηχανική αφυδάτωση και τελικά, θερμική ξήρανση και διάθεση της ξηραμένης ιλύος, η οποία αξιοποιείται θερμικά από την τσιμεντοβιομηχανία, ως εναλλακτικό καύσιμο, εφαρμόζοντας μία τεχνολογικά σύγχρονη, περιβαλλοντικά αποδεκτή και βιώσιμη λύση διαχείρισης.

Στο πλαίσιο της προστασίας του Περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης Ενέργειας, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής & Θερμικής Ενέργειας, χρησιμοποιώντας, ως καύσιμο, το βιοαέριο, που παράγεται στην διαδικασία χώνευσης της ιλύος.

Επίσης, εκμεταλλευόμενοι την υδραυλική ενέργεια των λυμάτων στην τελική εκροή προς την θάλασσα, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί ένα μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο.

Η Ηλεκτρική και Θερμική ενέργεια που ιδιοπαράγεται εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εγκατάστασης, μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος.

Τυχόν περίσσεια της ιδιοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας εξάγεται προς πώληση στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντολογικοί Όροι για τη λειτουργία του Κ.Ε.Λ.Ψ., επιβάλλουν συγκεκριμένη ποιότητα της τελικής εκροής προς τον τελικό αποδέκτη (Σαρωνικός Κόλπος).

Όλες οι απαιτήσεις των περιβαλλοντικών όρων τηρούνται απαρέγκλιτα.

Στα πλαίσια τήρησης των περιβαλλοντολογικών> >όρων λειτουργίας του Κ.Ε.Λ.Ψ., ήδη από το 2005, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει οργανώσει και επιβλέπει, σε συνεργασία με το "Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών" - "ΕΛΚΕΘΕ", Προγράμματα Παρακολούθησης του Γενικότερου Οικοσυστήματος Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων καταδεικνύουν τη σημαντική και συνεχή βελτίωση των παραμέτρων του Οικοσυστήματος της θαλάσσιας περιοχής του Σαρωνικού Κόλπου, τη συνεχή αναβάθμιση ζωοβενθικών βιοκοινωνιών και τη σταδιακή μετατροπή του από αζωικό (1989) σε περιοχή με οικολογική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται ως "καλή" (4η σε κλίμακα των 5 βαθμίδων), με πλούσια πανίδα και καλά δομημένη βιοκοινωνία.»

 

3. Δεν ήταν λίγες οι αντιδράσεις κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του ΚΕΛ Ψυττάλειας. Σήμερα, μετά από έναν άκρως ενδεικτικό απολογισμό. Είναι θετικό το αποτέλεσμα; Κατάλαβαν πολίτες και οργανώσεις πως, δεν τίθενται περιβαλλοντικά και υγείας θέματα; Ποια τα μηνύματα που λαμβάνετε; Ποια σήμερα η θέση τους και από τη λειτουργία των λοιπών ΚΕΛ;

«Οι πολίτες που κατοικούν στην Αττική έχουν αντιληφθεί πλήρως τον σημαντικό ρόλο και την επίδραση του Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Έχουν γεμίσει τις παραλίες, δείχνοντας της εμπιστοσύνη τους, ουσιαστικά σε ένα μόνο έργο.

Τα τελευταία χρόνια, με την κατασκευή του εργοστασίου ξήρανσης της ιλύος, έχει λυθεί και το πρόβλημα της περιστασιακής δυσοσμίας. Πλέον στο Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας δεν υπάρχει δυσοσμία, στο Κ.Ε.Λ. Θριασίου, που είναι το νεώτερο, δεν υπήρξε ποτέ, ενώ και στα Κ.Ε.Λ. που πρόκειται να κατασκευαστούν, θα υπάρχουν χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για παιδιά, ώστε να εκπαιδευτεί το μέλλον του τόπου μας, γύρω από το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία με απλό και κατανοητό τρόπο.

Σήμερα, οι παραλίες του Σαρωνικού Kόλπου γύρω από την Ψυττάλεια έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, που πληρούν την υψηλή απαιτούμενη ποιότητα υδάτων κολύμβησης – που αποδεικνύεται από την περιβαλλοντική παρακολούθηση, με συχνές μετρήσεις που πραγματοποιούνται από αρμόδιους κρατικούς φορείς, όπως η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η Περιφέρεια Αττικής και το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες.

Η θετική άποψη των πολιτών δεν περιορίζεται μόνο στην Αττική, αν κρίνουμε όχι μόνο τον αριθμό αλλά και από τις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και επιστημονικούς φορείς, του εσωτερικού και του εξωτερικού, που ζητούν να επισκεφτούν το Κ.Ε.Λ.Ψ. και να ενημερωθούν για το πώς λειτουργεί και πώς συμβάλλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, ο δεύτερος μεγαλύτερος βιολογικός καθαρισμός του κόσμου.»

 

4. Μονάδα sewer mining, επί τόπου επεξεργασία λυμάτων από το δίκτυο αποχέτευσης και παραγωγή ανακυκλωμένου νερού για επαναχρησιμοποίηση. Διαβάζεται λίγο παράξενο… Μιλήστε μας για την διαδικασία.

«Πολιτική της ΕΥΔΑΠ, είναι η εφαρμογή μονάδων επεξεργασίας λυμάτων "Sewer Mining", απ’ ευθείας από το δίκτυο αποχέτευσης και της επαναχρησιμοποίησης του ανακυκλώσιμου νερού στοχευμένα σε περιοχές, απομακρυσμένες χωροταξικά από την Ψυττάλεια.

Ήδη, εκπονείται πιλοτική μελέτη, στα πλαίσια της λογικής αυτής, για την εγκατάσταση και λειτουργία μιας μονάδος "Sewer Mining", καλύπτοντας τις ανάγκες άρδευσης της περιοχής του Αγίου Κοσμά.

Η ΕΥΔΑΠ θα επεκτείνει την εφαρμογή παρόμοιων μονάδων και σε άλλα σημεία του δικτύου, για "απεριόριστη άρδευση", με σκοπό τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη ενός δικτύου επαναχρησιμοποίησης ανακυκλωμένου νερού για την εκμετάλλευση ενός μεγάλου κομματιού από τα 750.000m3 λυμάτων, που εισρέουν καθημερινά στην Ψυττάλεια.»

 

5. Ποια η συνεργασία σας μέχρι σήμερα με τους Δήμους; Τι έχετε να τους πείτε για ενδεχόμενα, πιθανά, σχέδια της Επιχείρησης για διαχείριση των λυμάτων;

«Στο παρελθόν έχουν επικρατήσει λογικές - κυρίως από κακή ενημέρωση - οι οποίες αποτελούσαν τροχοπέδη στις όποιες προσπάθειες της ΕΥΔΑΠ, για την δημιουργία δικτύων και εγκαταστάσεων αποχέτευσης, που στοχεύουν στην αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών.

Ευτυχώς σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση, να έχουμε ολοκληρώσει ένα πλήρη σχεδιασμό με τις ανάλογες μελέτες που καλύπτουν το σύνολο της Αττικής. Ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική, τα έργα πρόκειται να δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των αστικών λυμάτων.

Τα νέα Κ.Ε.Λ. έχουν σχεδιασθεί για να λειτουργήσουν με τεχνολογία αιχμής, διασφαλίζοντας την περιβαλλοντικά βέλτιστη μέθοδο διαχείρισης λυμάτων.

Ο σχεδιασμός των Κ.Ε.Λ., καθιστά εφικτή την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών για τις αρδευτικές ανάγκες των περιοχών κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και για αστική-περιαστική χρήση, κατά τη χειμερινή περίοδο.» 

 

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο η συνέντευξη στο Π+Π (.pdf) ή

Πατήστε εδώ για να τη διαβάσετε ηλεκτρονικά από το ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ