18.01.21 | 09:54

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οικονομική ζημία ΟΤΑ με ευθύνη υπαλλήλου - Τι ισχύει
19.01.18 | 11:03

Οικονομική ζημία ΟΤΑ με ευθύνη υπαλλήλου - Τι ισχύει

Δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου τους Κράτους εντάσσεται, η ενημέρωση του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ. Συν.), για δαπάνες που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε βάρος του προϋπολογισμού Δήμων και Περιφερειών, προκειμένου να αναζητηθεί τυχόν αστική ευθύνη των εμπλεκομένων υπαλλήλων, όπως επισημαίνει σε έγγραφό του το Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως επισημαίνεται, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται σχετικά με την αστική ευθύνη των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α., μετά από απευθείας αίτηση του εκπροσώπου κάθε Οργανισμού σε αυτό, ήτοι του Δημάρχου για τους Δήμους και του Περιφερειάρχη για τις Περιφέρειες. 

Ειδικότερα, στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται - αιτιολογείται ότι,

“α) δεν καταλείπεται αρμοδιότητα του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την άσκηση αίτησης καταλογισμού για ζημία που έχει προκληθεί σε βάρος Ο.Τ.Α., από αιρετά όργανα ή από υπαλλήλους αυτών (Πρακτικά της 5ης Ιουλίου 2017 της Ολομέλειας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

β) το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται σχετικά με την αστική ευθύνη των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. μετά από απευθείας αίτηση του εκπροσώπου κάθε οργανισμού σε αυτό, ήτοι του Δημάρχου για τους Δήμους {άρθρο 69, παρ.1, ν. 4129/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 86, παρ. 1.α. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α.114)] και το άρθρο 58, παρ. 1.α., ν. 3852/2010 (Α.87)}, και του Περιφερειάρχη για τις περιφέρειες (άρθρο 159, παρ. 1.δ., ν. 3852/2010 και Πρακτικά της 5ης Ιουλίου 2017 της Ολομέλειας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου) και

γ) όπως προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 3.β. του π.δ/τος 80/2016 και του άρθρου 1, περ. (ιδ) της αριθ. 2/99988/0004/30-12-2016 (Β.4480) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η ενημέρωση του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις: i) του άρθρου 38 του Υπαλληλικού Κώδικα [ν. 3528/2007 (Α.26)], στον οποίο υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (άρθρο 2, παρ. 1 του Υ.Κ.), και όχι οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. για την αστική ευθύνη των οποίων ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 69, παρ. 1 του ν. 4129/2013 και του άρθρου 100 του προγενέστερου κώδικα κατάστασης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. [ν. 1188/1981 (Α.204)], κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 44 του Κεφαλαίου Γ΄ του πρώτου μέρους του νεότερου Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το ν. 3584/2007 (άρθρα 3, παρ. 1, 171 και 232 του νόμου αυτού) και ii) του άρθρου 68 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο [ν. 4129/2013 (Α.52)], που αφορά επίσης μόνο τους υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δίκαιου (άρθρο 69, παρ. 2 του ίδιου νόμου), πλην Ο.Τ.Α.”

 

Ακολουθεί το έγγραφο του ΥΠΟΙΚ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ