04.12.20 | 01:34

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέες προσλήψεις συμβασιούχων έως και 12 μήνες από Δήμους, Υπουργεία [Προκηρύξεις}
27.10.20 | 08:10

Νέες προσλήψεις συμβασιούχων έως και 12 μήνες από Δήμους, Υπουργεία [Προκηρύξεις}

Σήμερα, το epoli.gr παρουσιάζει νέες Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου από Δήμους, Νομικά Πρόσωπά τους, Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Υπουργείων.

Συγκεκριμένα (επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις),

«ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης, που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διαχείριση της επικοινωνίας ,σύνταξη κειμένων με σκοπό την προώθηση των προγραμμάτων του ΚΥΑΔΑ και των δράσεων για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες:

  • ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ή/και οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Ένωσης Συντακτών μέλους της Π.Ο.Ε.Σ.Υ., με έργο ‘’Διαχείριση της επικοινωνίας, σύνταξη κειμένων με σκοπό την προώθηση των προγραμμάτων του ΚΥΑΔΑ και των δράσεων για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών‘’.

Αιτήσεις: 30/10 – 09/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Πρόσληψη συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2020-2021, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αιτήσεις: 29/10 – 11/11/2020.

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)

Πρόσληψη συνολικά έντεκα (11) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2020-2021, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αιτήσεις: 29/10 – 07/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήµου:

  • ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (∆ιαµορφωτή Γαιών τύπου Γκρέιντερ): 8 µήνες.

Αιτήσεις έως 02/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης “Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» – ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ»:

  • ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με τη διάρκεια της Πράξης.

Αιτήσεις: 30/10 – 08/11/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ΤΕ Ηλεκτρονικού Μηχανικού.

Αιτήσεις έως 11/11/2020.

 

Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ”

1. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Εθνικής συγχρηματοδότησης (Matching Funds) (αρ. αποφ. 22280/Ι3/28.12.2018 ΑΔΑ: ΨΞΧΘ4653ΠΣ-ΧΑΟ), στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ»:

  • (Βιο)πληροφορικός, Δημιουργία βάσης δεδομένων, MSc, 6 μήνες (μερικής απασχόλησης).

2. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Εθνικής συγχρηματοδότησης (Matching Funds) (αρ. αποφ. 22280/Ι3/28.12.2018 ΑΔΑ: ΨΞΧΘ4653ΠΣΧΑΟ), στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ»:

  • Βιοεπιστήμονας, Ανάλυση της παθοφυσιολογίας του εντέρου σε μοντέλα οργανοειδών και tissue-on-chip, MSc, 6 μήνες.

Αιτήσεις έως 11/11/2020.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

A. Μία (1) θέση υπαλλήλου (έκτακτου προσωπικού) στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Β. Μία (1) θέση υπαλλήλου (έκτακτου προσωπικού) στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., υπεύθυνου/ης για το Ταμείο (ΣΟΧΤΔ2).

Αιτήσεις έως 13/11/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πρόσληψη ΥΕ εξειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δύο (2) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου:

  • ΥΕ Εξειδικευμένοι εργάτες σε αποκατάσταση ή/και αναστήλωση μνημείων: 2 θέσεις.

Αιτήσεις: 27/10 – 05/11/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες», με κωδικό 2014ΣΕ51400006 της ΣΑΕ 514 του ΠΔΕ 2020, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για τριών (3) μηνών όχι πέραν της 31-12-2020:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1) θέση.

2. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες», με κωδικό 2014ΣΕ51400000 της ΣΑΕ 514 του ΠΔΕ 2020, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης τριών (3) μηνών και όχι πέραν της 31-12-2020:

  • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μια (1) θέση.

Αιτήσεις και στις δύο (2) Προκηρύξεις: 27/10 – 03/11/2020.

 

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών, που θα καλύψουν ανάγκες γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών για Ενήλικες με στόχο την προετοιμασία για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας καθώς και στην εκμάθηση της Ελληνικής ως Ξένης γλώσσας με στόχο τους αλλοδαπούς ενήλικες.

Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 και με την προϋπόθεση να κατέχουν:

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολών ή τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,

Β) Δίπλωμα ΙΕΚ με πτυχίο πιστοποίησης,

Γ) Επαγγελματίες με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στους ανωτέρω Τομείς.

Αιτήσεις: 29/10 – και 04/11/2020.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

«ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.) | Προβολή/κατέβασμα
∆ΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ” 1 | Προβολή/κατέβασμα
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ” 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ