14.07.20 | 19:45

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από Δήμους [Προκηρύξεις]
01.06.20 | 08:25

ΝΕΕΣ προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από Δήμους [Προκηρύξεις]

Νέες προσλήψεις ανακοίνωσαν 5 Δήμοι προς κάλυψη αναγκών τους. [Επισυνάπτονται οι σχετικές Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

  • ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (04) μηνών και συγκεκριμένα την πρόσληψη δυο (2) ατόμων ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων ΔΕ, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Αγιάς.

  Α/Α  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ  

  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

1

  Γενικών Καθηκόντων ΔΕ  

Δύο (2)

Τέσσερις (4) μήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ).
  2. Τίτλος – πιστοποιητικό σπουδών.
  3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση απασχόλησης να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκειά της (έναρξη και λήξη) (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

• να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
• Να έχουν απολυτήριο Λυκείου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγιάς συντασσόμενου κατ' άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Aγιάς.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Αγιάς και στο Γραφείο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μεταξοχωρίου, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο Τηλέφωνο: 2494350121 & FAX: 2494023783.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών - πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πενήντα (50) ατόμων, χρονικής διάρκειας (4) τεσσάρων μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου (ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου προκηρύσσει τριών (3) θέσεων για την πρόσληψη καθαριστών/στριων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την 43/29-05-2020 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής.

Έργο του προσλαμβανομένου θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινόχρηστων χώρων και του προαυλίου χώρου του σχολείου.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου, θα αφορά το διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι τις 30/06/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πολυάριθμες προκηρύξεις προσλήψεων συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ