30.05.20 | 23:19

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν.4604/2019: Οι προβλέψεις για τους εργαζομένους Δήμων και Περιφερειών
14.05.19 | 09:22

Ν.4604/2019: Οι προβλέψεις για τους εργαζομένους Δήμων και Περιφερειών

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4604/2019 (Α΄50) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις».

Σε αυτές εμπεριέχονται προβλέψεις για τους υπαλλήλους ΟΤΑ.

Ειδικότερα,

  • Άρθρο 19: Χορήγηση ειδικής άδειας
  • Άρθρο 78:Τροποποιήσεις άρθρων του ΚΚΔΥ (ν. 3584/2007)
  • Άρθρο 79: Δημοσίευση Πράξεων μετάταξης υπαλλήλων σε ΟΤΑ
  • Άρθρο 80: Δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων που έχουν μετακινηθεί με το άρθρο 15 του ν.4257/2014
  • Άρθρο 81:Τροποποίηση διατάξεων του ν.3852/2010 σχετικών με υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού των ΟΤΑ
  • Άρθρο 83: Άδειες σε υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
  • Άρθρο 85: Γραμματειακή υποστήριξη Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΟΤΑ α΄ βαθμού
  • Άρθρο 92: Έλεγχος κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
  • Άρθρο 95: Μετακίνηση προσωπικού από ΟΤΑ α΄ βαθμού σε δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας – τηλεόρασης
  • Άρθρο 100: Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 1069/1980

Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ