14.04.21 | 16:03

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέο “μπλόκο” του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ιδιωτικοποίηση υπηρεσίας Δήμου
21.08.18 | 09:16

Νέο μπλόκο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ιδιωτικοποίηση υπηρεσίας Δήμου

Μετά το “όχι” του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη στελέχωση από προσωπικό ιδιώτη Δημοτικού Κολυμβητηρίου - παρουσίασε αποκλειστικά το epoli.gr - μη νόμιμη έκρινε το VII Τμήμα αυτού, και τη δαπάνη παροχής υπηρεσίας «Στελέχωση Βρεφονηπιακών σταθμών» από ιδιώτη, που διαχειρίζεται Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου, όπως παρουσιάζει, επίσης αποκλειστικά, σήμερα, το epoli.gr.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Πράξης,

  • Οι ανατεθείσες με τη σύμβαση υπηρεσίες στελέχωσης των βρεφονηπιακών σταθμών που διαχειρίζεται το Ν.Π.Δ.Δ. του εν λόγω Δήμου, συνιστάμενες σε υπηρεσίες προετοιμασίας και παράθεσης γευμάτων και άθλησης νηπίων, συμπεριλαμβάνονται στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού που υπηρετεί στο 1ο και 2ο Τμήμα Δημοτικής και Περιφερειακής Δημοτικής Ενότητας και είναι επιφορτισμένο με τη μέριμνα για τη διατροφή, ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών. Συνεπώς, η παροχή αυτών αποσκοπούσε στην κάλυψη όχι μίας εξειδικευμένης ή χρονικά και ποσοτικά προσδιορισμένης υπηρεσίας, αλλά πάγιων και διαρκών αναγκών, για τις οποίες, η σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την ανάθεση τους σε τρίτο δεν είναι νόμιμη.
  • Οι εν λόγω υπηρεσίες, ως εκ της φύσεως τους, παρέχονται μόνο από μόνιμο προσωπικό, προς τον σκοπό δε αυτό το Ν.Π.Δ.Δ. όφειλε να προβεί, οπωσδήποτε σε σύντομο χρόνο μετά τη σύσταση του, σε τροποποίηση του Οργανισμού του προκειμένου να προβλεφθούν οι θέσεις εκείνες που ήταν απαραίτητες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των δομών του όπως οι προκείμενες, οι οποίες θα μπορούσαν, στη συνέχεια, να καλυφθούν μέσω προσλήψεων κατόπιν παροχής σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, το γεγονός δε ότι υποχρεώθηκε εν τέλει να το  πράξει στο πλαίσιο της  προβλεπόμενης από τον ν. 4440/2016 διαδικασίας για τη συμμετοχή του στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας δεν αναιρεί την πλημμέλεια της ελεγχόμενης σύμβασης.
  • Η πρόβλεψη στη Διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού όρου περί κατοχής άδειας λειτουργίας για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στον ν. 2518/1997 συνιστά τεχνική προδιαγραφή μη συναφή με το αντικείμενο της ανατιθέμενης υπηρεσίας.
  • Αβάσιμα δε γίνεται επίκληση των διατάξεων περί λειτουργικής δαπάνης, δοθέντος ότι αυτές δεν έχουν εφαρμογή επί δαπανών, οι οποίες, όπως εν προκειμένω, αν και απορρέουν από τη λειτουργική δραστηριότητα του φορέα, συνεπώς δεν γεννάται ζήτημα περί (μη) πρόβλεψης τους από διάταξη νόμου, εν τούτοις διενεργήθηκαν μη νομότυπα.

Επισυνάπτεται η Πράξη

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΣΥΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ