04.12.20 | 01:41

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μπαράζ προσλήψεων συμβασιούχων από Περιφέρειες, Δήμους, Δημόσιο [Προκηρύξεις]
21.10.20 | 10:27

Μπαράζ προσλήψεων συμβασιούχων από Περιφέρειες, Δήμους, Δημόσιο [Προκηρύξεις]

Σήμερα, το epoli.gr παρουσιάζει προλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου – έως και 30 μήνες – ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από ΟΤΑ, «στενό» και «ευρύτερο» Δημόσιο.

Συγκεκριμένα (επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις),

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Ο Δήμος Καλαμαριάς, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 Ν.4735/2020, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με επτά (7) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ - ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

Αιτήσεις: 21/10 – 27/10/2020.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων μουσικών - καλλιτεχνικού προσωπικού για τα μουσικά σύνολα του ΣΥ.Π.Α.Π. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής χρονιάς (2020-2021), αναλυτικότερα:

 • ΤΕ Μουσικός – μονωδός: 1 άτομο, οκτώ μήνες
 • ΤΕ Μουσικός – συνοδός πιάνου: 1, οκτώ μήνες

Αιτήσεις: 22/10 – και 02/11/2020.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ», ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [οκτώ (8) μήνες].

Αιτήσεις έως 31/10/2020.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 8 μήνες, 3 άτομα
 • ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 8 μήνες, 1
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 8 μήνες, 2
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ: 8 μήνες, 2

Αιτήσεις: 10/11 – 19/11/2020.

 

Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου της υλοποίησης του Έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ” (Ακρωνύμιο: ΒΙΟΚΑΚΕΤΡΑ με κωδικό: Τ2ΕΔΚ-03266)» στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», διάρκειας 30 μηνών, το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ- Καινοτομώ»:

 • Βιολόγος, Ανοσολογικοί βιοδείκτες στον καρκίνο, Μεταπτυχιακός

Αιτήσεις έως 28/10/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού Φυσικού, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος με ειδικότητα στην Αστροφυσική, ως Επιστημονικού Συνεργάτη σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του Έργου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του Έργου «Do massive winds induced by black hole jets alter galaxy evolution? Evidence from the ALMA Radio Source Catalog (ARC)».

Αιτήσεις έως 04/11/2020.

2. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ΠΕ Θετικών Επιστημών.

Αιτήσεις έως 06/11/2020.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, για την υλοποίηση του Υποέργου «Διασύνδεση των Νέων Διαδικτυακών Υπηρεσιών με τα Παραγωγικά Συστήματα του Κτηματολογίου», προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και δη, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών.

Αιτήσεις: 26/10 – 23/11/2020.

2. Το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Υποέργου «Διασύνδεση των Νέων Διαδικτυακών Υπηρεσιών με τα Παραγωγικά Συστήματα του Κτηματολογίου», προτίθεται να συνάψει 3 συμβάσεις μίσθωσης έργου, 2 για Υποστήριξη ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων περιφερειακών δομών και 1 για Ανάπτυξη Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή τους.

Αιτήσεις: 26/10 – 23/11/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (EKETA)/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ)

Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Θετικές Επιστήμες ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Γεωπονία ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 04/11/2020.

 

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Προκήρυξη για την πρόσληψη τριών (3) επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του προγράμματος / έργου με τίτλο «Ε-12413 «‘INNOMEM’ - Open Innovation Test Bed for nano-enabled Membranes’»:

 • Δύο (2) θέσεις Χημικού Μηχανικού ή Χημικού με εμπειρία στον σχεδιασμό και αριστοποίηση της μονάδας μεμβρανών για τον διαχωρισμό διοξειδίου του άνθρακα από απαέρια
 • Μία (1) θέση Χημικού Μηχανικού ή Χημικού με εμπειρία στην παρασκευή πολυμερικών μεμβρανών κοίλης ίνας οξειδίων του γραφενίου και επιφανειακού πολυμερισμού

Αιτήσεις έως 18/11/2020.

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για Διοικητική και Οικονομική παρακολούθηση, στο πλαίσιο της πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ».

Απαραίτητα προσόντα

Τυπικά προσόντα:

· Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ οικονομικής ή πληροφορικής κατεύθυνσης ή συναφούς ειδικότητας (όχι μόρια)

· Επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό ή/και στην οργάνωση ή/και παρακολούθηση ή/και οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων τουλάχιστον 1 έτους

· Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ

Αιτήσεις έως 02/11/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών:

 • ΠΕ Αρχαιολόγοι με εξειδίκευση στη βυζαντινή αρχαιολογία: Μία θέση

Αιτήσεις: 21/10 – 27/10/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» και ακρωνύμιο ΒΟΪΣΚΑ (VOESKA) στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020, με MIS5056093, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων με εμπειρία στην ψηφιακή καταγραφή, έρευνα και τεκμηρίωση αρχαιολογικού υλικού: Μία (1) θέση

Αιτήσεις: 21/10 – 27/10/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ AXAΪΑΣ

Πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο υποέργου 5 «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες» του έργου "Κατασκευή έργων υποδομής της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής από χ.θ. 113+000 - 123+500 στο Τμήμα Ψαθόπυργος - Πάτρα (Μποζαΐτικα)»:

 • ΠΕ Αρχαιολόγος: Δυο (2) άτομα, έως 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης
 • ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες: Τρεις (3), έως 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης

Αιτήσεις: 20/10 – 31/10/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου 2014ΣΕ5140006 'ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ' που θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του τρέχοντος έτους, ως εξής:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: 1 άτομο, από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2020
 • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων: 1, από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2020
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφίας (2η κατεύθυνση, πρώην ομάδα Β΄ ή Τομέα Β΄): 1, από την υπογραφή της σύμβασης και για 2 μήνες αλλά όχι πέραν της 31-12-2020
 • ΥΕ Εξειδικευμένων εργατών σε αρχαιολογικά έργα: 2, από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2020

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου «Αποκατάσταση ναού Μιχαήλ Αρχάγγελου και Ευαγγελισμού στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου του και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» της πράξης «Αποκατάσταση ναού Μιχαήλ Αρχάγγελου και Ευαγγελισμού στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου του και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μία (1) θέση

Αιτήσεις: 21/10 – 30/10/2020.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ», ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (EKETA)/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» | Προβολή/κατέβασμα
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ AXAΪΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ