20.10.20 | 21:20

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μπαράζ προσλήψεων ΠΕ, ΤΕ και εργατικού προσωπικού από Δήμους - Φορείς του Δημοσίου
13.10.20 | 11:09

Μπαράζ προσλήψεων ΠΕ, ΤΕ και εργατικού προσωπικού από Δήμους - Φορείς του Δημοσίου

Μπαράζ προσλήψεων προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Ορισμένου Χρόνου από Δήμους και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Πρόσληψη έντεκα (11) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ. – µε ωριαία αποζηµίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2020-2021.

Αιτήσεις: 15/10 – 29/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόµων ωροµίσθιων καθηγητών µουσικής µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων του ∆ηµοτικού Ωδείου της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

Αιτήσεις: 14/10 – 23/10/2020.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα δύο (2) μηνών, προς κάλυψη των κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης:

  • Εργάτες: Πέντε (5), δύο (2) μήνες.

Αιτήσεις έως και 22/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δυο (2) ατόμων, για την υποβοήθηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών:

  • ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας:  Πτυχίο οποιαδήποτε σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30-11-2020.

Αιτήσεις: 14/10 – 15/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για θέματα Πολιτισμού:

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

· Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής . Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα ( ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ)

· Να έχουν εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στον τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορά σε καλλιτεχνικά θέματα και θέματα πολιτισμού που αποδεικνύονται σύμφωνα με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία , ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

· Η κατοχή διπλώματος σπουδών Σχολών τρίτης βαθμίδας αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού με προσανατολισμό στους τομείς εκείνους που συνιστούν το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης θα εκτιμηθεί επιπλέον.

Αιτήσεις: 13/10 – 19/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Αιτήσεις: 14/10 – 23/10/2020.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α), για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2020-2021» με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/07/2021.

Αιτήσεις: 19/10 – 02/11/2020.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2020 - 2021 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού δύο (2) ατόμων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με αντίτιμο με σύμβαση ορισμένου χρόνου (έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) και τριών (3) ατόμων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

Αιτήσεις: 13/10 – 22/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

1. Πρόσληψη µουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού ̟ροσω̟ικού) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δέκα ε̟τά (17) ατόµων για την κάλυψη των αναγκών της τρέχουσας χρονιάς (2020-2021) του ∆ηµοτικού Ωδείου Σερβίων του ∆ήµου Σερβίων.

2. Σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε ένα (1) άτοµο για την εκτέλεση του έργου «Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση Ωδείου» συνολικής διάρκειας έως εννέα (9) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.

Αιτήσεις και στις δύο Προκηρύξεις: 14/10 – 23/10/2020.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ειδικός Επιστημονικός συνεργάτης] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

4. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις και στις τέσσερις Προκηρύξεις έως 29/10/2020.

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 4 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ