20.04.21 | 01:49

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

“Μπαράζ” προκηρύξεων πρόσληψης συμβασιούχων σε Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση
06.03.21 | 08:28

Μπαράζ προκηρύξεων πρόσληψης συμβασιούχων σε Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πολυάριθμες ευκαιρίες εργασίας σε Φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με Προκηρύξεις, που παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [Eπισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Έδεσσας»:

 • ΠΕ Ψυχολόγων: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

Αιτήσεις: 09/03 - 18/03/2021.

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Μίσθωσης έργου ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη Καινοτόμου Μεθόδου Γενετικής Επιλογής Ιχθύων με στόχο την αποτελεσματικότερη μετατρεψιμότητα τροφής», με έδρα στις εγκαταστάσεις του ΔΙΠΑΕ στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Γεωπονίας/Βιολογίας/Μοριακής Γενετικής/Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας ή τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής, ή 2 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, εφόσον αυτός έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, εφόσον αυτός έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες από το ΔΟΑΤΑΠ.

Αιτήσεις έως 19/03/2021.

2. Σύμβαση μίσθωσης έργου με δώδεκα (12) εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα):

ΘΕΣΗ 1: Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για παροχή υπηρεσιών έργου στα πλαίσια του έργου «Εργασίες αρμοδιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ113 "Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)"»

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Αποδεικνυόμενη διδακτική Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους Σελίδα | 2 v Καλή Γνώση Αγγλικών.

ΘΕΣΗ 2: Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για παροχή υπηρεσιών έργου στα πλαίσια του έργου «Εργασίες αρμοδιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ113 "Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)"»

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Τμήματος Πληροφορικής ή αντίστοιχου και ισότιμο πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Αποδεικνυόμενη εμπειρία επιμορφώσεων σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως έξι (6) μήνες.
 • Καλή Γνώση Αγγλικών.

ΘΕΣΗ 3: Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για παροχή υπηρεσιών έργου στα πλαίσια του έργου «Εργασίες αρμοδιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ113 "Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)"»

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Παιδαγωγικού Τμήματος, Εκπαίδευσης ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Αποδεικνυόμενη εμπειρία σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
 • Καλή Γνώση Αγγλικών.

ΘΕΣΗ 4: Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για παροχή υπηρεσιών έργου στα πλαίσια του έργου «Εργασίες αρμοδιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ113 "Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)"»

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Σχολής Αγγλικής Φιλολογίας ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Αποδεικνυόμενη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.
 • Καλή Γνώση Αγγλικών.

ΘΕΣΗ 5: Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για παροχή υπηρεσιών έργου στα πλαίσια του έργου «Εργασίες αρμοδιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ113 "Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)"»

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Σχολής Φυσικών Επιστημών ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Αποδεικνυόμενη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.
 • Καλή Γνώση Αγγλικών.

ΘΕΣΗ 6: Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για παροχή υπηρεσιών έργου στα πλαίσια του έργου «Εργασίες αρμοδιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ113 "Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)"»

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Φιλοσοφικής Σχολής ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Αποδεικνυόμενη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
 • Καλή Γνώση Αγγλικών.

ΘΕΣΗ 7: Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για παροχή υπηρεσιών έργου στα πλαίσια του έργου «Εργασίες αρμοδιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ113 "Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)"»

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Σχολής Φυσικών Επιστημών ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Αποδεικνυόμενη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.
 • Καλή Γνώση Αγγλικών.

ΘΕΣΗ 8: Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για παροχή υπηρεσιών έργου στα πλαίσια του έργου «Εργασίες αρμοδιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ113 "Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)"»

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Σχολής Φυσικών Επιστημών ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Αποδεικνυόμενη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.
 • Καλή Γνώση Αγγλικών.

ΘΕΣΗ 9: Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για παροχή υπηρεσιών έργου στα πλαίσια του έργου «Εργασίες αρμοδιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ113 "Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)"»

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Σχολής Φυσικών Επιστημών ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Αποδεικνυόμενη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.
 • Καλή Γνώση Αγγλικών.

ΘΕΣΗ 10: Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για παροχή υπηρεσιών έργου στα πλαίσια του έργου «Εργασίες αρμοδιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ113 "Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)"»

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Σχολής Φυσικών Επιστημών ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Αποδεικνυόμενη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.
 • Καλή Γνώση Αγγλικών.

ΘΕΣΗ 11: Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για παροχή υπηρεσιών έργου στα πλαίσια του έργου «Εργασίες αρμοδιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ113 "Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)"»

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Σχολής Φυσικών Επιστημών ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Αποδεικνυόμενη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.
 • Καλή Γνώση Αγγλικών.

ΘΕΣΗ 12: Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για παροχή υπηρεσιών έργου στα πλαίσια του έργου «Εργασίες αρμοδιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ113 "Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)"»

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 • Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Τμήματος Πληροφορικής ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Αποδεικνυόμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
 • Καλή Γνώση Αγγλικών.

Αιτήσεις έως 19/03/2021.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. Σύμβαση μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (κωδ. Θέσης Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός).

2. Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη Σεισμολόγου, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος με στόχο την: «Ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής εκμάθησης (Machine Learning) με παροχή σεισμολογικών δεδομένων από κόμβους EIDA» με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Αιτήσεις και στις δύο (2) Προκηρύξεις έως 22/03/2021.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προτίθεται να αναθέσει:

1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας από την υπογραφή της μέχρι τις 30/06/2023,με δοκιμαστική περίοδο έξι (6) μηνών, μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων με αντικείμενο υπηρεσιών το Σχεδιασμό και την Επίβλεψη Επεκτάσεων Κέντρου Δεδομένων Υγείας, στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης δεδομένων ιατρικών απεικονιστικών συσκευών και καταλόγων προσωπικού, Σχεδιασμός-επίβλεψη και δράσεις υποστήριξης και εκπαίδευσης».

2. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας από την υπογραφή της μέχρι τις 30/06/2023, με δοκιμαστική περίοδο έξι (6) μηνών, μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων με αντικείμενο υπηρεσιών τον Προγραμματισμό Η/Υ (Java Development)στο πλαίσιο του EΔΥTΕ A.E. Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. GRNET National Infrastructures for Research and Technology Υποέργου 8 «Ανάπτυξη Συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης/Βαθιάς Μάθησης για ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση του νέου Κορωνοϊού COVID-19 (coronavirus)».

3. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας από την υπογραφή της μέχρι τις 30/06/2023, με δοκιμαστική περίοδο έξι (6) μηνών, μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων με αντικείμενο υπηρεσιών τον Προγραμματισμό Η/Υ (Java Development) στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Ανάπτυξη Συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης/Βαθιάς Μάθησης για ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση του νέου Κορωνοϊού COVID-19 (coronavirus)».

4. Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας από την υπογραφή τους μέχρι τις 31/12/2021, με δοκιμαστική περίοδο έξι (6) μηνών, μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων με αντικείμενο υπηρεσιών την αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Ανάπτυξη Συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης/Βαθιάς Μάθησης για ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση του νέου Κορωνοϊού COVID-19 (coronavirus)»

5. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας από την υπογραφή της μέχρι τις 31/12/2021, μηνών με δοκιμαστική περίοδο έξι (6) μηνών, μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων με αντικείμενο υπηρεσιών την αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Ανάπτυξη Συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης/Βαθιάς Μάθησης για ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση του νέου Κορωνοϊού COVID-19 (coronavirus)»

6. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας από την υπογραφή της μέχρι τις 31/12/2021, μηνών με δοκιμαστική περίοδο έξι (6) μηνών, μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων με αντικείμενο υπηρεσιών την αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, μέγιστης διάρκειας από την υπογραφή της μέχρι τις 30/06/2023, με δοκιμαστική περίοδο έξι (6) μηνών, στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Ανάπτυξη Συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης/Βαθιάς Μάθησης για ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση του νέου Κορωνοϊού COVID-19 (coronavirus)».

Αιτήσεις έως 20/03/2021.

 

Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ”

Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «An interspecies approach to model differential cognitive effects of Neurofibromin I mutations» στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ»:

 • Βιοεπιστήμονες: Πτυχίο ΑΕΙ.

Αιτήσεις έως 22/03/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Ανάπλαση και Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς της Θεσσαλονίκης» της πράξης «Ανάπλαση και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς της Θεσσαλονίκης» για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Μηχανικός - Αρχιτέκτονας με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μία (1) θέση, τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 • ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών με εμπειρία σε έργα αναστήλωσης: Τρεις (3) θέσεις, τρειίς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε έργα αναστήλωσης: Δύο (2) θέσεις, τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Αιτήσεις: 08/03 – 12/03/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του υποέργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΧΥΡΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ 3η ΦΑΣΗ» του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΧΥΡΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ 3η ΦΑΣΗ» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου:

 • ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α: 1 θέση.

Αιτήσεις: 08/03 – 12/03/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΕΤΡΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» της ομώνυμης πράξης, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014- 2020» για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη του υποέργου:

 • ΥΕ Εξειδικευμένοι εργάτες σε αναστηλωτικές εργασίες: 7 άτομα, δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης.

Αιτήσεις: 08/03 – 12/03/2021.

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσληψη ειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου 6 «Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» Πράξης «Κατασκευή / Αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου», για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης:

 • ΠΕ Γεωγράφος (με ειδίκευση στην παρακολούθηση ανασκαφικών εργασιών και χαρτογράφηση απολιθωματοφόρων θέσεων): Μία (1) θέση.
 • ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με ειδίκευση σε ανασκαφική συντήρηση φυτικών: Μία (1) θέση.

Αιτήσεις: 08/03 – 12/03/2021.

 

ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Πάρνωνα Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για δώδεκα μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου των προγραμματικών συμβάσεων εφόσον παραταθεί.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε ένα (1) άτομο με ειδικότητα Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.

Αιτήσεις έως 16/03/2021.

 

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Μία (1) θέση Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) με σύμβαση μερικής απασχόλησης στο Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) στο γνωστικό αντικείμενο: «ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ», για τη διδασκαλία και για την παροχή διδακτικού/ερευνητικού έργου.

Αιτήσεις έως 29/03/2021, ώρα 15:00.

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε | Προβολή/κατέβασμα
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ” | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) | Προβολή/κατέβασμα
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ