29.05.20 | 22:19

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

35 μόνιμες θέσεις ΥΕ σε Φορείς Πρόνοιας - Η χρονική προθεσμία υποβολής αίτησης
13.01.20 | 15:04

35 μόνιμες θέσεις ΥΕ σε Φορείς Πρόνοιας - Η χρονική προθεσμία υποβολής αίτησης

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 42/11-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τριάντα πέντε (35) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της Προκήρυξης).

«Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες», τονίζει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή  μέσω email στο enimerosi@asep.gr

 
Επίσης, στο πλαίσιο της ίδας Προκήρυξης 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, διακοσίων ογδόντα δύο (282) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), υποβλήθηκαν 14.176 αιτήσεις υποψηφίων των ανωτέρω κατηγοριών.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 3.334 αιτήσεις για την κάλυψη 31 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. 
  • 4.043 αιτήσεις για την κάλυψη 38 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. 
  • 6.799 αιτήσεις για την κάλυψη 213 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε. 

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 76.918 και αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

265

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

419

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.049

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ / ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

1

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ / ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

3

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

182

ΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

314

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ / ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ)

2

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1.783

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3.129

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

102

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

78

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

46

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

9

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1.321

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

7.181

ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

120

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

297

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1.922

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

555

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5.021

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1.769

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2.040

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

70

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

222

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

54

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

1.963

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

1.871

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

686

ΔΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ

713

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

2.627

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

563

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

614

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

3.752

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

462

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

2.083

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

2.369

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

722

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

30.539

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ