22.04.21 | 16:40

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μετατροπή συμβάσεων ΑμεΑ με επιχειρήσεις ΟΤΑ σε αορίστου χρόνου
07.03.21 | 09:49

Μετατροπή συμβάσεων ΑμεΑ με επιχειρήσεις ΟΤΑ σε αορίστου χρόνου

Με το ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών (...)» (Α’ 220), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέφθηκε σύστημα επαγγελματικής ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον.

Εν συνεχεία στο ά. 11 του ν. 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31), ορίστηκε ότι «1. (...) Τα Άτομα με Αναπηρίες που απασχολούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998, κατ’ εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. Νέων Θέσεων Εργασίας Ατόμων με Αναπηρίες, τα οποία ο εργοδότης τους επιθυμεί να συνεχίσει να απασχολεί και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θεωρείται, ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν δυνάμει του Ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α’)».

Περαιτέρω, με το άρθρο 56 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) προστέθηκε επιπλέον εδάφιο στο άρθρο 11 του ν. 3227/2004, με το οποίο προβλέφθηκε ότι: «Τα Άτομα με Αναπηρίες που έχουν απασχοληθεί μέσα στο τελευταίο έτος πριν τη δημοσίευση του παρόντος σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α’ 220) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ή με προσωρινές διαταγές, θεωρείται ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν και συνεχίζουν να παρέχουν την εργασία τους δυνάμει του ν. 2643/1998, εφόσον ο εργοδότης δηλώνει ότι επιθυμεί να συνεχίσει να τους απασχολεί».

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι με την ειδική ρύθμιση του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3227/2004 τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε επιχείρηση Ο.Τ.Α., κατ’ εφαρμογή προγράμματος επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. νέων θέσεων εργασίας, μπορούν να συνεχίσουν να απασχολούνται σ’ αυτή τη θέση και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, εφόσον συναινεί το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης.

Με τις ρυθμίσεις αυτές οι συμβάσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορούν να μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου με μόνη τη συναίνεση του εργοδότη και οι εργαζόμενοι θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν στην επιχείρηση δυνάμει του ειδικού καθεστώτος του ν. 2643/1998 (ΕΣ VII Τμ. Πρ.46/2014, 91/2018, ΚΠΕΔ VII Τμ. 68/2015, 26/2016, ΚΠΕΔ IΤμ. 233/2015).

Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ότι είναι νόμιμη η συνέχιση της απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες που απασχολήθηκαν από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εφόσον οι επιχειρήσεις συναινούν στη συνέχιση και ότι οι εν λόγω συμβάσεις μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, έχει γνωμοδοτήσει και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμ. 413/2010 γνωμοδότησή του το ΝΣΚ γνωμοδότησε ότι «…η διάταξη του ά. 11 του ν. 3227/2004 … διαμορφώνει μία κατεύθυνση του νομοθέτη για οιονεί αυτόματη μετατροπή των συμβάσεων  ορισμένου χρόνου σε αορίστου, εφόσον ο εργοδότης εκφράσει ρητή βούληση για την συνέχιση των συμβάσεων αυτών», αλλά, επιπλέον, και ότι «…κατ’ ακολουθία δεν ισχύει για τις συμβάσεις αυτές και η σχετική νομολογία που αφορά τις περιπτώσεις που απαγορεύεται ρητά η δυνατότητα συνέχισης των συμβάσεων, δηλ. βάσει των άρθρων 103 παρ. 7 και 8 του Συντάγματος και 21 του ν. 2190/1994 … αφού το νομοθετικό καθεστώς που εδράζεται στην αρχή της ανάγκης ειδικής προστασίας των ΑμεΑ, δηλαδή το άρθρο 21 του Συντάγματος και ο ν. 2643/1998, είναι ειδικό έναντι των άνω διατάξεων, κατά τα προαναφερθέντα».

Συμπερασματικά, το ΝΣΚ έχει γνωμοδοτήσει θετικά και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κρίνει ότι είναι νόμιμη η μετατροπή σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ επιχείρησης Ο.Τ.Α. και ατόμου ΑμεΑ στο πλαίσιο προγράμματος επιχορήγησης απασχόλησης του ΟΑΕΔ από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, εφόσον σε τούτο συναινεί το αποφασίζον όργανο της επιχείρησης.    

 

 

 

 

 

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ