11.07.20 | 18:24

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΔΕΛΦΩΝ

Μείωση ανταποδοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από τον Δήμο Δελφών
21.12.15 | 10:28

Μείωση ανταποδοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από τον Δήμο Δελφών

Με την υπ' αρ. 300/13-10-14 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών και όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 361/23-9-2015 και 447/16-11-2015 Αποφάσεις, αποφασίστηκε η μείωση κατά 50% των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 202 παρ. 3 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 

Δικαιούχοι της ανωτέρω ρύθμισης είναι όσοι ανήκουν στις κατωτέρω κοινωνικές ομάδες:

Α. Οικονομικά αδύναμοι

Β. Ανάπηροι

Γ. Πολύτεκνοι (Ν.860/5-1-1979, Ν.3454/7-4-2006 και αρθ. 1 παρ. 21 του Ν.2247/1994).

Οι ανωτέρω οφείλουν να προσκομίσουν στα κατά τόπους Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων της κάθε Δημοτικής Ενότητας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. και ο αριθμός υδρομέτρου.

Β. Φωτοαντίγραφο του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. 

Γ. Ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά, ανάλογα με την κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν:

Οικονομικά αδύναμοι

· Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δελφών.

Ανάπηροι

· Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Κ.Ε.Π.Α. στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 50%).

Πολύτεκνοι

· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

· Πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε. (Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας). 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών ή στα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων της κάθε Δημοτικής Ενότητας και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 7ΚΟ6Ω9Θ-ΨΑΗ, ΑΔΑ: Ω2ΑΩΩ9Θ-ΒΑΥ, ΑΔΑ: Ψ45ΨΩ9Θ-ΛΤΡ) όπου έχουν αναρτηθεί οι αντίστοιχες Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ