24.03.19 | 11:24

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κατάταξη δημοσίου υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία: Τι ισχύει [Κρίση του Ελ.Συν.]
29.07.18 | 08:47

Κατάταξη δημοσίου υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία: Τι ισχύει [Κρίση του Ελ.Συν.]

Μία νέα σημαντική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά στην διαχείριση από τις υπηρεσίες προσωπικού των Ο.Τ.Α. καθημερινών ζητημάτων υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων, δημοσιεύει, σήμερα, αποκλειστικά και πρώτο το epoli.gr

Ειδικότερα:

(α) Με την υπ’ αριθμ. 78/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα κρίθηκε η μη νομιμότητα χρηματικού εντάλματος πρώτης μισθοδοσίας υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία είχε αναγνωριστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Το υπό κρίση ζήτημα σχετίζεται με το ότι κατά το χρόνο αρχικής πρόσληψης του υπαλλήλου (με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) ο υπάλληλος είχε ειδικότητα ΔΕ, ενώ αργότερα, κατά το χρόνο που αναγνωρίστηκε αμετάκλητα ότι η σχέση που τον συνδέει με τον φορέα είναι αορίστου χρόνου, ο υπάλληλος είχε ήδη αποκτήσει τα τυπικά προσόντα για την κατάταξή του με ειδικότητα ΠΕ. Ο φορέας που υποχρεώθηκε να τον απασχολεί με την ανωτέρω σχέση, δηλαδή αυτής της εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συνέστησε, ως όφειλε προσωποπαγή θέση (καθώς δεν υπήρχε κενή οργανική) και τον κατέταξε απευθείας στην ειδικότητα ΠΕ, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική κρίση για τη μετάταξή του από την ειδικότητα ΔΕ σε ειδικότητα ΠΕ. Παράλληλα, με βάση αυτή την ειδικότητα συνετάγη και το πρώτο χρηματικό ενταλμα μισθοδοσίας μετά τη σύσταση της προσωποπαγούς θέσης. Το ένταλμα αυτό δεν θεωρήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου, ούτε αρχικά, ούτε μετά από επανυποβολή, οπότε επιλήφθηκε το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό έκρινε ότι ορθώς μεν συστάθηκε για τον συγκεκριμένο υπάλληλο προσωποπαγής θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συμμόρφωση με την δικαστική απόφαση, που είχε καταστεί αμετάκλητη, πλην όμως κακώς με την κατάταξη του υπαλλήλου έγινε ταυτόχρονα και η μετάταξη σε ειδικότητα ΠΕ. Και τούτο διότι, όπως κρίθηκε, προκειμένου να γίνει μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία (εν προκειμένω σε κατηγορία ΠΕ), πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία προβλέπεται από το Νόμο και περιλαμβάνει αίτηση του υπαλλήλου και σχετική θετική γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, το Κλιμάκιο έκρινε ότι, ορθώς δεν θεωρήθηκε το χρηματικό ένταλμα και ότι η (αυξημένη λόγω κατάταξης σε ανώτερη κατηγορία) δαπάνη μισθοδοσίας είναι μη νόμιμη, καθότι δεν είχε προηγηθεί η σύμφωνα με τα ανωτέρω μετάταξη του υπαλλήλου στην ανώτερη κατηγορία.

Επισυνάπτεται η κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

[Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Σεραφείμ Λ. Ντουματσάς & Λάμπρος Σ. Ντουματσάς», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468]

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛ.ΣΥΝ. | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ