02.12.20 | 15:31

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Καταβολή σε χρήμα αξίας γάλακτος σε εργαζομένους ΟΤΑ: Σημαντικές αποφάσεις του ΕλΣυν
26.10.19 | 22:47

Καταβολή σε χρήμα αξίας γάλακτος σε εργαζομένους ΟΤΑ: Σημαντικές αποφάσεις του ΕλΣυν

Με δύο πρόσφατες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου διευκρινίζονται αρκετά κρίσιμα ζητήματα αναφορικά με τη δυνατότητα της καταβολής σε χρήμα της αξίας γάλακτος σε κατηγορίες εργαζομένων των Ο.Τ.Α. που το δικαιούνται. Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα αυτή προβλέφθηκε με το άρθρο 97 του ν. 4483/2017 (Α’ 107/31.7.2017), σύμφωνα με το οποίο «1. Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, που προβλέπονται … και δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις: α. να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α., β. να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής, γ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις. Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ο.Τ.Α., η οποία λαμβάνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου».

Αύριο, Κυριακή, αναλυτικά ΜΟΝΟ στο epoli.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ