23.01.21 | 16:52

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

"Καμία εμπλοκή υπαλλήλων σε κύκλωμα παράνομων Ελληνοποιήσεων"
29.03.17 | 18:02

Καμία εμπλοκή υπαλλήλων σε κύκλωμα παράνομων Ελληνοποιήσεων

Σχετικά με δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο, για δήθεν εμπλοκή υπάλληλων της, σε κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων, η Περιφέρεια Αττικής, αφού πρώτα τα διαψεύδει, διευκρινίζει τα εξής:

"Με αφορμή ανακριβείς αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, σχετικά με τη δήθεν «εμπλοκή υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής» σε κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων, ενημερώνουμε ότι οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής δεν έχουν καμία ανάμειξη στο ζήτημα αυτό.

Είναι προφανές ότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής (β’ βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (πρώην Κρατικής Περιφέρειας), δύο εντελώς διακριτών και ξεχωριστών θεσμών (σημειώνεται εδώ ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ασκεί έλεγχο νομιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Περιφέρεια Αττικής ως ΟΤΑ Β’ βαθμού δεν έχει την αρμοδιότητα εξέτασης αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας."

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ