13.08.20 | 06:04

 

ΑΡΘΡΑ

«Ισχυρή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση - Ισχυρή Ελλάδα»
27.07.13 | 09:40

Ισχυρή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση - Ισχυρή Ελλάδα

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης, αρθρογραφώντας στο ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ, τεκμηριώνει την θέση του: «Οι Περιφέρειες αποτελούν το βασικό μοχλό για την εκκίνηση της ανοδικής πορείας της χώρας μας προς την ανάπτυξη» παρουσιάζοντας τις προτάσεις του για το πως «η ισχυρή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση» όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει «μπορεί να αποτελέσει βασικό συστατικό για την επιτυχία της χώρας».

«Η θεσμοθέτηση της αιρετής Περιφέρειας ικανοποίησε ένα χρόνιο και πάγιο κοινωνικό, πολιτικό και  οικονομικό αίτημα υλοποιώντας θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατικής διακυβέρνησης. 

Στηριζόμενη στη βάση της αρχής της επικουρικότητας, η πολύ-επίπεδη διακυβέρνηση, ουσιαστικό μέρος της οποίας αποτελεί η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αποτελεί βασικό πυλώνα λειτουργίας του δημοκρατικού κράτους δικαίου και άσκησης κρατικής πολιτικής. 

Η Κεντρική Κυβέρνηση έχει την ευθύνη του συντονισμού και της χάραξης των κύριων κατευθυντήριων αρχών, ενώ η αιρετή Περιφέρεια έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της εφαρμογής των αναπτυξιακών πολιτικών, σε περιφερειακό επίπεδο, στη βάση των αρχών της αειφορίας και της κοινωνικής συνοχής.

Η Ευρώπη 2020 θέτει ως πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για έξυπνη, διατηρήσιμη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, υπό την προϋπόθεση του συντονισμού των Ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι της έρευνας και ανάπτυξης, της ενεργειακής βιωσιμότητας, της απασχόλησης, καθώς και της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Παράλληλα, η πρωτοφανής οικονομική ύφεση έχει οδηγήσει σε μια πρωτόγνωρη κρίση που έχει αποδομήσει τον παραγωγικό ιστό της χώρας και έχει δημιουργήσει μια πολύ-επίπεδη κρίση των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών και του αξιακού συστήματος. Η περιθωριοποίηση αυτή, όμως, μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και δυνατότητες όχι μόνο για την έξοδο από την οικονομική κρίση, αλλά, κυρίως, για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης.  

Η αιρετή Περιφέρεια προσέφερε μια νέα δυναμική, δημιουργώντας νέες προοπτικές και υψηλές προσδοκίες αφενός για την έξοδο από την πολύπλευρη κρίση και αφετέρου για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, της αποτελεσματικής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης.

Οι Περιφέρειες αποτελούν το βασικό μοχλό για την εκκίνηση της ανοδικής πορείας της χώρας μας προς την ανάπτυξη, την αειφορία, την κοινωνική συνοχή και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Για την επίτευξη της αναπτυξιακής αυτής πορείας, ο θεσμός του Καλλικράτηπρέπει να ενισχυθεί με αποφασιστικές αρμοδιότητες και τη δυνατότητα εφαρμογής μιας ισχυρής πολιτικής με βασικές κατευθύνσεις:  

· τη στήριξη και ανασυγκρότηση της υπαίθρου στη λογική της ανάπτυξης της κωμόπολης,

· την επίτευξη της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής που επιτάσσει η Συνθήκη της Λισαβόνας,

· την ανάπτυξη συγκροτημένης στρατηγικής για την ισόρροπη ανάπτυξη και την κοινωνική ενσωμάτωση,

· την διαχείριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, ήτοι των πολυ-τομεακών και πολυ-ταμειακών προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου παρέχοντας τη  δυνατότητα στις Περιφέρειες να αναπτύξουν τη δική τους πολιτική βάσει των περιφερειακών αναγκών και δυνατοτήτων,

· τη χάραξη του στρατηγικού σχεδιασμού και της περιφερειακής στρατηγικής, που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής,

· τη σύσταση Περιφερειακού Ταμείου Στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ),

· την ανάπτυξη της φιλοσοφίας αυτοχρηματοδότησης των επενδύσεων,

· τη δημιουργία ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και με τη μέθοδο σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ),

· την ανακεφαλαιοποίηση των Συνεταιριστικών Τραπεζών,

· τη στήριξη της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και την αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος,

· την ενίσχυση του αγροτο-κτηνοτροφικού τομέα,

· το σχεδιασμό ενός ρεαλιστικού, βάσει των πραγματικών αναγκών και του στρατηγικού σχεδιασμού, Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Ανάπτυξης, που να συνοδεύεται από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σαφές πλαίσιο για τους επενδυτές) και τη θεσμοθέτηση και λειτουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (προσδιορισμένες ζώνες για τη λειτουργία κατηγορίας επιχειρήσεων με σταθερό φορολογικό συντελεστή και ανεπηρέαστες τις εργασιακές και ασφαλιστικές συνθήκες),

· την υιοθέτηση επιχειρηματικού πνεύματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και

· την ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών.  

Αποτελεί κοινό τόπο ότι δεν μπορεί να υπάρξει αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα, χωρίς την γνώση και την ουσιαστική συμμετοχή των αιρετών Περιφερειών. 

Οι Περιφέρειες πρέπει να αφεθούν για να διαδραματίσουν το ρόλο που τους επιτάσσουν οι αρχές της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της λαϊκής κυριαρχίας, το Σύνταγμα και οι σύγχρονες συνθήκες άσκησης της δημόσιας εξουσίας. 

Η ύπαρξη ισχυρής περιφερειακής τοπικής διακυβέρνησης αποτελεί βασικό συστατικό για την επίτευξη της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης και αναπόσπαστο τμήμα της επιτυχίας της χώρας.» 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ