09.03.21 | 03:14

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργάτες, τεχνίτες, υπάλληλοι γραφείου, πτυχιούχοι, σε Προκηρύξεις Δήμων - Υπουργείων
18.01.21 | 10:00

Εργάτες, τεχνίτες, υπάλληλοι γραφείου, πτυχιούχοι, σε Προκηρύξεις Δήμων - Υπουργείων

Το epoli.gr καθημερινά δημοσιεύει Προκηρύξεις Δήμων, Περιφερειών, Υπουργείων, Φορέων του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, το βράδυ της Δευτέρας, δημοσιεύει Προκηρύξεις (επισυνάπτονται) στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Υπουργείων.

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 5-7-2021, δύο (2) ατόμων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αμοργού και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού:

 • ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Αιτήσεις: 19/01 έως και 25/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, διάρκειας μέχρι την 5η Ιουλίου 2021:

 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τα Τεχνικά Συνεργεία: 4 (τέσσερα) άτομα
 • ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος για το Δημοτικό Κοιμητήριο: 1 (ένα)
 • ΤΕ Πληροφορικής: 1 (ένα)
 • ΥΕ Εργατών Κήπων: 1 (ένα)

Αιτήσεις έως 20/01/2021.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μία (1) θέση Διοικητικής Υποστήριξης, για τη στελέχωση του τμήματος ταχείας ωρίμανσης έργων και σχεδίων, σε έργα Πολιτισμικού Περιβάλλοντος,  με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών.

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα 

 • Τίτλος σπουδών Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ με κατεύθυνση Διοίκησης, Οργάνωσης, Διαχείρισης έργων 
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τριών (3) ετών, σε θέσεις διοικητικών/οργανωτικών καθηκόντων
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Αιτήσεις έως 25/01/2021.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

 • Χημικός Μηχανικός

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη:

 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανικός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Πληροφορική ή άλλη συναφής ειδικότητα

Αιτήσεις και στις τρεις (3) Προκηρύξεις έως 03/02/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών υποέργου:

 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στη αποτύπωση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων προϊστορικών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων: Μία θέση

Αιτήσεις: 19/01 έως 25/01/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ΥΕ εξειδικευμένων εργατών και ελλείψει αυτών ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του υποέργου «Αρχαιολογική επίβλεψη αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης οικισμού Πετροχωρίου Τ.Κ. Ρωμανού και Τ.Κ. Μεθώνης, Δήμου Πύλου - Νέστορος» του έργου «Έργα ενίσχυσης δικτύου ύδρευσης Δήμου Πύλου - Νέστορος», για χρονικό διάστημα από την υπογραφή σύμβασης και για 10 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου:

 • ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ: Μία (1) θέση
 • ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ (2) ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΔΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ: Δυο (2) θέσεις

Αιτήσεις: 19/01 έως 25/01/2021.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ μέσω σύναψης σύμβασης έκτακτου προσωπικού – Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε Βιολογικές Επιστήμες
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Ανοσολογία/Κυτταρική Βιολογία/Μοριακή Βιολογία
 • Εμπειρία στην χρήση ζωικών πειραματικών μοντέλων
 • Εμπειρία σε τεχνικές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας
 • Εμπειρία σε χειρισμό ανθρώπινων δειγμάτων

Αιτήσεις έως 02/02/2021.

 

Διαβάστε επίσης:

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OTA | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ