16.05.21 | 21:21

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εργάτες, εργατοτεχνίτες, υπάλληλοι γραφείου σε Προκηρύξεις του Δημοσίου
03.03.21 | 18:40

Εργάτες, εργατοτεχνίτες, υπάλληλοι γραφείου σε Προκηρύξεις του Δημοσίου

 

Ψυχολόγοι, Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες και Εργάτες, Διοικητικοί, Οικονομικοί σε Προκηρύξεις Φορέων Υπουργείων, σύμφωνα με Προκηρύξεις που παρουσιάζει το epoli.gr το απόγευμα της Τετάρτης. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ]

Συγκεκριμένα,

ΕΚΕΤΑ

Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

  • Ψυχολόγος.

Αιτήσεις έως 19/03/2021.

 

ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 3 της πράξης «Επέκταση κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Θήβας και κατασκευή αγωγού διασύνδεσης με το δίκτυο διανομής» για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού, ως εξής:

  • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών ( και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών): Μία (1) θέση.

Αιτήσεις: 04/03 – 10/03/2021.

 

ΕΦΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «Αρχαιολογικές Έρευνες για τη διευθέτηση χειμάρρου Αγίου Γεωργίου (Γιαννούλας) Θριασίου Πεδίου Δ. Αττικής από Χ.Θ. 1+835,6 έως Χ.Θ. 9+300 (Σιφών Μόρνου)» στο πλαίσιο της πράξης «Διευθέτηση Χειμάρου Αγ. Γεωργίου (Γιαννούλας) Θριασίου πεδίου Δ. Αττικής από Χ.Θ. 1+835,6 έως Χ.Θ. 9+300 (Σιφών Μόρνου)» (ΟΠΣ 5032695) για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων: Δύο (2) θέσεις
  • ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού με εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: Μία (1)
  • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα: Δύο (2)

Αιτήσεις: 04/03 – 12/03/2021.

 

Διαβάστε επίσης: Προσλήψεις συμβασιούχων στο Δημόσιο [Προκηρύξεις]

ΕΚΕΤΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ