18.04.21 | 02:56

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Επιστροφή κρατήσεων πολιτικών υπαλλήλων - Η πρακτική εφαρμογή στο Δημόσιο
17.04.20 | 08:36

Επιστροφή κρατήσεων πολιτικών υπαλλήλων - Η πρακτική εφαρμογή στο Δημόσιο

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση που επέφερε ο ν. 4670/2020 προβλέφθηκε ότι «Εάν ο μέτοχος (εννοείται του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων) συνταξιοδοτηθεί προτού συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. για απονομή μερίσματος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούται επιστροφή των ατομικών του κρατήσεων, εφόσον έχει ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ταμείο τουλάχιστον τριών ετών, δεν έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει ή να εξαγοράσει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης του ελάχιστου ορίου συμμετοχής και δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την απονομή σύνταξης ή μερίσματος με την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, με το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέμοντα είτε ως συμμετέχοντα οργανισμό».

Με την ανωτέρω διάταξη ορίζονται οι περιπτώσεις επιστροφής εφάπαξ των ατομικών κρατήσεων συνταξιούχων μετόχων, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής μερίσματος από το Μ.Τ.Π.Υ.

Βασική προϋπόθεση για την εφάπαξ επιστροφή των ατομικών κρατήσεων που έχουν γίνει στον μισθό τους είναι, να μην έχουν επιτύχει ή να μην μπορούν να επιτύχουν την απονομή μερίσματος ή συντάξεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης με το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέμοντα είτε ως συμμετέχοντα Οργανισμό. Στην περίπτωση που ο συνταξιούχος εισπράξει τις κρατήσεις του στο Μ.Τ.Π.Υ. δεν μπορούν πλέον να εφαρμοσθούν οι κείμενες διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Με την ανωτέρω διάταξη δηλώνεται η πρόθεση να εξαντλείται κάθε δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, και ειδικότερα η δυνατότητα συνταξιοδότησης με όλους τους εφικτούς τρόπους (αναγνώριση χρόνου, συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης άλλων ομοειδών φορέων, κ.λπ.) και κατά προέκταση και της εφαρμογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, ενώ η επιστροφή εφάπαξ των ατομικών κρατήσεων προβλέπεται ως έσχατο μέτρο, εφόσον δεν μπορεί να απονεμηθεί μέρισμα με κάποιο τρόπο.

Πρακτική εφαρμογή βρίσκει η εν λόγω διάταξη ιδίως σε περίπτωση εργαζομένων που προσλαμβάνονται ως μόνιμοι υπάλληλοι από το Δημόσιο σε χρόνο κοντινό προς την συνταξιοδότησή τους και ενώ έχουν διανύσει τον εργασιακό βίο στον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον προ της συνταξιοδότησης δεν συμπληρώσουν τριετή ασφάλιση στο Μ.Τ.Π.Υ. ή δεν μπορούν με άλλο τρόπο (π.χ. εξαγορά, αναγνώριση) να καταστούν μερισματούχοι του Ταμείου, δικαιούνται να λάβουν εφάπαξ σε χρήμα τις κρατήσεις που έγιναν στον μισθό τους. 

 

 

* Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ