18.04.21 | 02:02

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επιπλέον προσλήψεις σχολικών καθαριστών - Αυτά που πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι
10.10.20 | 08:54

Επιπλέον προσλήψεις σχολικών καθαριστών - Αυτά που πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι

Με τη σημαντική πρωτοβουλία - τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στη Βουλή, θα δοθεί η δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον καθαριστριών για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με το σχέδιο της διάταξης, παρέχεται για το τρέχον σχολικό έτος η δυνατότητα στους Δήμους να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου με πρόσωπα, προκειμένου να απασχοληθούν στον τομέα της καθαριότητας των σχολικών κτιρίων.

Η υιοθέτηση του συμβατικού τύπου της μίσθωσης έργου για τη συγκεκριμένη απασχόληση είναι κατ’ αρχάς μη συμβατή με το είδος αυτής, εντούτοις όμως στη διάταξη αναφέρεται ότι, η σύναψη των συμβάσεων αυτών θα γίνει κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και ιδιαίτερα αυτής του ά. 6 του ν. 2527/1997, στην οποία περιγράφεται ο τρόπος σύναψης των συμβάσεων μίσθωσης έργου από υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα.

Περαιτέρω στο σχέδιο της διάταξης διευκρινίζεται ότι, για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης των σχολικών καθαριστριών δεν απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006.

Ο αριθμός των θέσεων που θα προκηρυχθούν, θα ισούται με ποσοστό 20% επί των θέσεων σχολικών καθαριστριών που προσελήφθησαν στους Δήμους για τις ανάγκες της τρέχουσας σχολικής χρονιάς με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με άλλα λόγια θα προσληφθεί επιπλέον αριθμός σχολικών καθαριστριών, που θα ανέρχεται σε ποσοστό 1/5 επί των ήδη προσληφθεισών καθαριστριών.

Η μισθοδοσία των εν λόγω συμβασιούχων έργου, το κόστος της οποίας εκτιμάται ότι συνολικά θα ανέλθει στα 18.500.000 €, θα καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Η διάταξη δεν αναφέρει τον συνολικό χρόνο της διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, αλλά από τη διατύπωσή της, σύμφωνα με την οποία αυτές συνάπτονται για να καλύψουν τις ανάγκες της σχολικής χρονιάς 2020 – 2021, συνάγεται ότι αυτές θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως τον Ιούνιο του 2021. Περαιτέρω λεπτομέρειες θα καθοριστούν προφανώς με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί.

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν αναμένεται να καλύψουν έκτακτες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και σχετίζονται με τις αναγκαιότητα συχνότερου καθαρισμού και απολύμανσης των σχολείων.

Υπό το πρίσμα αυτό δικαιολογείται η κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων σύναψή τους.     

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ