24.01.21 | 11:46

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Επίδομα τέκνου: Πώς διαμορφώνεται μετά το ν. 4659/2020 (Μέρος Α’)
07.03.20 | 09:16

Επίδομα τέκνου: Πώς διαμορφώνεται μετά το ν. 4659/2020 (Μέρος Α’)

Mε το ν. 4659/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 21/03.02.2020) επήλθαν αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης του επιδόματος παιδιού, που ίσχυσε από το έτος 2018. Πλέον μετά τις νομοθετικές αλλαγές οι προϋποθέσεις χορήγησης, τα ποσά και ο χρόνος καταβολής του έχουν ως εξής:

Για την καταβολή του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

(α) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων.

(β) το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα. Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρούμενων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας. Η κλίμακα ισοδυναμίας καθορίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας σύμφωνα με την ακόλουθη στάθμιση: α) πρώτος γονέας: στάθμιση 1, β) δεύτερος γονέας: στάθμιση 1/2, γ) κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 1/4. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/2 και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο 1/4.

(γ) Από τις κατηγορίες οικογενειακού εισοδήματος. Λαμβάνονται υπόψη τρεις κατηγορίες οικογενειακού εισοδήματος: (γ.1.) έως 6.000 ευρώ, (γ.2.) από 6.001 έως 10.000 ευρώ και (γ.3.) από 10.001 έως 15.000 ευρώ. Για την πρώτη κατηγορία καταβάλλεται ποσό εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. Για τη δεύτερη κατηγορία καταβάλλεται ποσό σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. Για την τρίτη κατηγορία καταβάλλεται ποσό είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για τη χορήγηση επιδόματος τέκνου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάθε έτος. Για τον υπολογισμό της κατηγορίας στην οποία εντάσσεται ο κάθε δικαιούχος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

 

* Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ