24.01.21 | 11:20

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Επίδομα τέκνου: Οι αλλαγές [Μέρος B’]
08.03.20 | 11:02

Επίδομα τέκνου: Οι αλλαγές [Μέρος B’]

Το δεύτερο μέρος της ανάλυσης για το επίδομα τέκνου – μετά τη χθεσινή του α’ μέρους - όπως αυτό διαμορφώνεται με το ν. 4659/2020 παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr.

Στον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που διαμορφώνει το ύψος του επιδόματος προσμετρώνται τα τέκνα που προέρχονται από γάμο, είτε είναι φυσικά ή θετά, καθώς και όσα είναι αναγνωρισμένα.

Ως εξαρτώμενα τέκνα σε κάθε περίπτωση νοούνται τα άγαμα που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το 19ο έτος, αν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.

Για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο μεταλυκειακό έτος των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ι.Ε.Κ. το επίδομα καταβάλλεται το πολύ έως την συμπλήρωση του 24ου έτους.

Σε περίπτωση εξαρτώμενου τέκνου, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής του σε σχολείο, αφετέρου της πραγματικής φοίτησής του, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το εξαρτώμενο τέκνο δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2020- 2021.

Επίσης, ως εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται τα τέκνα με αναπηρία μεγαλύτερη του 67% και το ορφανό τέκνο ή τα ορφανά τέκνα, των οποίων έχει επέλθει θάνατος και των δύο γονιών.

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος γονέας έχει πεθάνει ή έχει εγκαταλείψει τα τέκνα του και στις περιπτώσεις διαζυγίου των γονιών, ένας εκ των οποίων είναι δικαιούχος, το επίδομα καταβάλλεται στον γονέα (ή και σε άλλο πρόσωπο) στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση. Μέχρι να εκδοθεί απόφαση επιμέλειας το επίδομα χορηγείται στον γονέα που έχει την κύρια ευθύνη της διατροφής του τέκνου. Το ποιος έχει την κύρια ευθύνη διατροφής προκύπτει από υπεύθυνη δήλωση των γονέων.

Το επίδομα τέκνου δικαιούνται όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα επί τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης. Ειδικότερα, με υπό αυτή την προϋπόθεση το επίδομα δικαιούνται:  

(α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

(β) ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς,

(γ) πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

(δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

(ε) υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες, στους οποίους έχει χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα ή το καθεστώς επικουρικής προστασίας,

(στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις του ν. 139/1975 (Α` 176) και

(ζ) πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Επίσης το επίδομα χορηγείται και σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δώδεκα (12) έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης,

Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί ότι το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα παρά μόνον σε ρητά προβλεπόμενες περιπτώσεις.

Επιπλέον, το επίδομα δεν κατάσχεται για οποιαδήποτε οφειλή ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από τράπεζες ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς τράπεζες.

Το επίδομα χορηγείται από τον Ο.Γ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση.

Το δικαίωμα αναγνωρίζεται για το χρονικό διάστημα από την 1/1 του έτους υποβολής της αίτησης για τέκνα γεννημένα έως την 31/12 του προηγούμενου έτους και από την 1η ημέρα του επόμενου από την γέννησή τους μήνα για όσα τέκνα έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος κατά το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Για φοιτητές και σπουδαστές το επίδομα χορηγείται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εγγραφής τους σε σχολή.

Τέλος, το επίδομα διακόπτεται με τη συμπλήρωση των ορίων που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου.

Για την συμπλήρωση των ορίων ως ημερομηνία γέννησης του τέκνου θεωρείται η 31/12 κάθε έτους και προκειμένου για φοιτητές ή σπουδαστές η ημερομηνία ολοκλήρωσης του ακαδημαϊκού έτους.

 

 

* Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ