12.05.21 | 12:07

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενιαίο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων στο Δημόσιο
19.04.21 | 12:05

Ενιαίο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων στο Δημόσιο

Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνίσταται ενιαίο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο, για την επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντιστοίχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 του Ν.3528/2007 για την επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας.

Το ενιαίο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, με θητεία μελών 3ετη, είναι πενταμελές και αποτελείται από:

1. Την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών,

2. Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών,

3. Έναν Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και

4. Δύο μέλη του Α.Σ.Ε.Π.

Γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ με Α΄ βαθμό.

Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ορίζεται ένας από τα δύο μέλη του Α.Σ.Ε.Π.

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης που συμμετέχει στην επιλογή Προϊσταμένων εκάστου τομέα του Υπουργείου - Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μακεδονίας/Θράκης - είναι Προϊστάμενος του αντίστοιχου τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ