20.04.21 | 01:30

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έναρξη του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021
08.04.21 | 18:47

Έναρξη του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021

Έναρξη του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. [Επισυνάπτεται]

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτημάτων έχει αλλάξει, πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας σχετικής ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr), και διακρίνεται σε δύο (2) στάδια:

  1. Την υποβολή των αιτημάτων απευθείας από τους ίδιους τους φορείς, στάδιο το οποίο ξεκινάει άμεσα και
  2. Έλεγχος και έγκριση αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων.

Στα άξια αναφοράς ότι, κατά το πρώτο στάδιο, πρόσβαση στην εφαρμογή για την αρχική καταχώριση του αιτήματος, εκτός από τα Υπουργεία, τις Ανεξάρτητες Αρχές και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, έχουν πλέον και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς θα καταχωρίσουν τα αιτήματά τους απευθείας στην εφαρμογή.

Οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού υποβάλλουν απευθείας στην εφαρμογή αιτήματα για τους ίδιους, αλλά και για τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα.

Ως εκ τούτου, οι εποπτευόμενοι από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού φορείς θα υποβάλλουν τα αιτήματά τους προς τον αρμόδιο ΟΤΑ, με τη διαδικασία που ίσχυε κατά τους προηγούμενους κύκλους.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ