25.02.20 | 08:48

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έλεγχος προσφυγών κατά Ο.Τ.Α. και Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας - Τι ισχύει
15.05.18 | 07:55

Έλεγχος προσφυγών κατά Ο.Τ.Α. και Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας - Τι ισχύει

Ότι, αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο των προσφυγών που ασκούνται κατά αποφάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., είναι η Επιτροπή Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (κωδικοποιητικού π.δ. 30/1996, Α’ 21), κατά των αποφάσεων της οποίας δεν προβλέπεται πλέον η άσκηση της, κατ’ άρθρο 8 του ν. 3200/1955, προσφυγής νομιμότητας ενώπιον του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, αλλά οι αποφάσεις της δύνανται να προσληφθούν μόνο ενώπιον των αρμόδιων  Δικαστηρίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τμήμα Ε’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr.

To ΝΣΚ κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σε συνέχεια ερωτήματος του Υπ. Εσωτερικών ποιο είναι το αρμόδιο όργανο ελέγχου προσφυγών που ασκούνται κατά αποφάσεων συλλογικών οργάνων Περιφερειών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Επισυνάπτεται η Γνωμοδότηση

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ