14.04.21 | 16:32

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο “μπλόκαρε” την ιδιωτικοποίηση υπηρεσίας Δήμου
19.08.18 | 11:36

Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπλόκαρε την ιδιωτικοποίηση υπηρεσίας Δήμου

Μη νόμιμη έκρινε την δαπάνη στελέχωσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου από προσωπικό προερχόμενο από ιδιώτη, το Ελεγκτικό Συνέδριο, Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, με Πράξη του, όπως αποκαλύπτει, σήμερα, το epoli.gr.

Κυριότερα, το ΕΣ έκανε δεκτά τα ακόλουθα:

  • Οι ανατεθείσες με τη σύμβαση υπηρεσίες στελέχωσης του κολυμβητηρίου που διαχειρίζεται το Ν.Π.Δ.Δ. του περί ου ο λόγος Δήμος συνιστάμενες σε ναυαγοσωστικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, προαπαιτούμενες για την αδειοδότηση της κολυμβητικής δεξαμενής και άρα για τη λειτουργία της συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης, συμπεριλαμβάνονται στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού που υπηρετεί στο Γραφείο Αθλητικών Εγκαταστάσεων του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. Το γεγονός δε ότι δεν προβλέπονταν στον Ο.Ε.Υ. αυτού θέσεις ναυαγοσωστών δεν παρέχει αυτό και μόνο δυνατότητα οι επίμαχες υπηρεσίες να ανατεθούν σε τρίτο, δεδομένου ότι η παροχή τους συνιστά προϋπόθεση, η μη εκπλήρωση της οποίας καθιστά εν τοις πράγμασι αδύνατη τη λειτουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης, με συνέπεια η παροχή τους να αποσκοπεί στην κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, για την οποία η σύναψη σύμβασης για την ανάθεση τους σε τρίτο δεν είναι νόμιμη.
  • Οι εν λόγω υπηρεσίες, ως εκ της φύσεως τους, παρέχονται μόνο από μόνιμο προσωπικό, προς τον σκοπό δε αυτό το Ν.Π.Δ.Δ. όφειλε να προβεί, οπωσδήποτε σε σύντομο χρόνο μετά τη σύσταση του, σε τροποποίηση του Οργανισμού του προκειμένου να προβλεφθούν οι θέσεις εκείνες που ήταν απαραίτητες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των δομών του όπως οι προκείμενες, οι οποίες θα μπορούσαν, στη συνέχεια, να καλυφθούν μέσω προσλήψεων κατόπιν παροχής σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006. 
  • Η πρόβλεψη στη Διακήρυξη του διαγωνισμού όρου περί κατοχής άδειας λειτουργίας για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στον ν. 2518/1997 συνιστά τεχνική προδιαγραφή μη συναφή με το αντικείμενο της ανατιθέμενης υπηρεσίας. 

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Απόφαση

Η ΑΠΟΦΑΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ