05.06.20 | 19:10

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογή Δημοτικών Υπάλληλων χωρίς αξίωμα: Επιστροφή στην εργασία τους - Ο τρόπος
13.09.19 | 13:44

Εκλογή Δημοτικών Υπάλληλων χωρίς αξίωμα: Επιστροφή στην εργασία τους - Ο τρόπος

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία εξηγείται η απόσπαση των υπαλλήλων οι οποίοι εξελέγησαν, αλλά δεν κατέλαβαν αιρετό αξίωμα.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην εγκύκλιο,

Με την παρ. 3 του άρθρου 114 του ν. 4623/2019 προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 5α του άρθρου 18 του ν. 1735/1987, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν.4257/2014 και λαμβάνεται πλέον μέριμνα για όσους υπαλλήλους παραιτήθηκαν, λόγω κωλύματος, για να εκλεγούν αιρετά μέλη συμβουλίων ΟΤΑ και αφού εξελέγησαν δεν ανέλαβαν θέση ευθύνης (πρόεδροι δημοτικού συμβουλίου ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι νπδδ).

Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης αυτής, εφόσον εκλεγούν και δεν καταλάβουν θέση ευθύνης ή απωλέσουν τη θέση ευθύνης τους, δύνανται με αίτησή τους να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία.

Στην περίπτωση αυτή, αποσπώνται υποχρεωτικά για όλο το διάστημα της θητείας τους σε άλλη υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου όπου εξελέγησαν.

Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν.

Συνεπώς, καθίσταται σαφές από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης, αλλά και το σκοπό του νομοθέτη να μεριμνήσει για όσους υπαλλήλους εξελέγησαν μέλη συμβουλίων ΟΤΑ, πλην όμως δεν κατέλαβαν θέση ευθύνης ή εν συνεχεία απώλεσαν αυτήν, ότι στο ρυθμιστικό πεδίο της ως άνω διάταξης δεν εμπίπτουν όσοι αποποιήθηκαν της εκλογής τους και εξεδόθη σχετική διαπιστωτική πράξη επανόδου στην υπηρεσία πριν τη δημοσίευση του ν. 4623/2019 (ήτοι 9.8.2019), λαμβανομένου υπόψη και του χρονικού σημείου δημοσίευσης του νόμου προ της παρελεύσεως της σχετικής προθεσμίας για την αποποίηση της εκλογής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ