18.02.20 | 05:23

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές: Απόφαση συμπληρωματικής πληρωμής υπαλλήλων Περιφερειών
23.08.19 | 16:25

Εκλογές: Απόφαση συμπληρωματικής πληρωμής υπαλλήλων Περιφερειών

Μετά την πρώτη καταβολή, με απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιου, εγκρίνεται η δέσµευση πίστωσης ύψους εννιακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (917.593,00€) στον Α.Λ.Ε. 2310402002 (Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού για δαπάνες εκλογών) για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικού Φορέα 1007-201-0000000, οικονοµικού έτους 2019, προκειµένου να επιχορηγηθούν Περιφέρειες της Χώρας για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζηµίωσης στους υπαλλήλους τους, οι οποίοι απασχολήθηκαν µε την προπαρασκευή και διεξαγωγή των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ