03.06.20 | 12:28

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών για τον διορισμό επιτυχόντων της 3Κ
13.09.19 | 13:34

Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών για τον διορισμό επιτυχόντων της 3Κ

Ενόψει της ολοκλήρωσης των διορισμών / προσλήψεων των επιτυχόντων της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμοι) και σε ΝΠΙΔ αυτών, το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του, ενημερώνει ότι, με το άρθρο 14 του ν. 4623/2019 τροποποιήθηκε το άρθρο 3 της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ. 3824/3-2-2017 (Β΄272) Υπουργικής Απόφασης, ορίζοντας το χρονικό σημείο εξέτασης της συνδρομής της ιδιότητας των υποψηφίων για την κατάληψη ειδικών κατηγοριών θέσεων (ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, κ.λπ.) τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων διορισμού ή πρόσληψης και όχι το χρόνο διορισμού / πρόσληψης.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι, η διάταξη καταλαμβάνει και τους εκκρεμείς διορισμούς, επομένως, διοριστέοι που έχουν απωλέσει την ιδιότητα αυτή μπορούν να διοριστούν στις θέσεις ειδικών κατηγοριών της ανωτέρω Προκήρυξης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, για τις περιπτώσεις αυτές, προβλέπεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, κατ’ εξαίρεση, η παράταση της προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών διορισμού έως 30/8/2019, η οποία, ωστόσο, είναι προθεσμία ενδεικτική.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ