20.10.20 | 17:57

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εγκύκλιος για εργαζόμενους στην Καθαριότητα Δήμων & Δημοσίου
26.05.16 | 08:15

Εγκύκλιος για εργαζόμενους στην Καθαριότητα Δήμων & Δημοσίου

Με εγκύκλιο, που υπογράφει ο αν. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, και σχετικό εδάφιο που προστέθηκε, γίνεται σαφές ότι, «στην αυτοδίκαιη παράταση των ατομικών συμβάσεων για τις συμβάσεις του προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός του συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών», με την εφαρμογή του άρθρου 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 184/Α΄/30-12-2015 και κυρώθηκε με το Ν. 4366/2016, περιλαμβάνεται και το προσωπικό που απασχολείται με δίμηνες συμβάσεις, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Mε τη θέσπιση των εν λόγω διατάξεων, αίρεται το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στην καταβολή των δεδουλευμένων του προσωπικού που απασχολείται κατά κύριο λόγο στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και θα αντιμετωπιστούν ομοιόμορφα όλες οι περιπτώσεις συμβασιούχων, που απασχολούνται στον τομέα της Καθαριότητας του Δημοσίου Τομέα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ