28.11.20 | 06:22

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Έγκριση του επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου 2012-2014
22.04.13 | 15:18

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν εισήγησης του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου σε θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Λεωνίδα Αθανασιάδη, ενέκρινε την επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2012-2014 της Περιφέρειας. 

Το Σχέδιο περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων (έργων-ενεργειών) που έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει η Περιφέρεια, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού της, καθώς και τον οικονομικό/χρονικό προγραμματισμό υλοποίησής τους, για το διάστημα της τριετίας 2012-2014. 

Ειδικότερα, οι δράσεις  κατατάσσονται σε τέσσερις (4) άξονες προτεραιότητας:

1. Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής

2. Ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, υγείας, πολιτισμού και αθλητισμού

3. Οικονομία και απασχόληση

4. Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της περιφέρειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την τριετία ανέρχεται σε 1.341.774.255,45 ευρώ.

Με την  επικαιροποίηση – ενημέρωση του Σχεδίου επιτυγχάνεται:

- Η συμπλήρωση του Επιχειρησιακού με τα αναγκαία για κάθε δράση στοιχεία (αρμόδιος φορέας, φορέας υλοποίησης, προτεραιότητα κ.λπ.) καθώς και η ένταξη όλων των έργων που υλοποιεί η Περιφέρεια σε  Άξονες,  Μέτρα και Δράσεις.

- Η σύνδεση του Επιχειρησιακού με τον Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων, προκειμένου να είναι εφικτή η συσχέτισή τους.

- Η συγκέντρωση όλων των έργων της Περιφέρειας από κάθε πηγή χρηματοδότησης (ίδιοι πόροι, ΠΔΕ-εθνικό, ΠΔΕ-συγχρηματοδοτούμενα, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, χρηματοδότηση τρίτων).

- Η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού, μέσω της συγκέντρωσης  και  συστηματοποίησης ανά έτος όλης της αναγκαίας πληροφορίας.

Το ενημερωμένο – επικαιροποημένο Σχέδιο περιλαμβάνει το σύνολο των έργων που υλοποιεί η Περιφέρει από όλες τις πηγές χρηματοδότησης, αποτυπώνει τον χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης, τους αρμόδιους φορείς, τις προτεραιότητες και τη φάση εξέλιξης κάθε έργου, ώστε να είναι δυνατή η  συστηματική παρακολούθηση της πορείας του.

Μεταξύ άλλων, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Λεωνίδας Αθανασιάδης, τόνισε: «Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας είναι πλέον ένα ενημερωμένο εργαλείο αναπτυξιακού προγραμματισμού, που αποτυπώνει την επιχειρησιακή δράση της Περιφέρειας ανά Διεύθυνση και δίνει τη δυνατότητα συστηματικής παρακολούθησης και ελέγχου προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για την τριετία 2012-2014. Η σύνδεση του Σχεδίου με τον Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων καθιστά το Σχέδιο βασικό εργαλείο του προγραμματικού κύκλου και της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης της Περιφέρειας. Μέσω του σχεδίου είναι εφικτή η συντονισμένη δράση όλων των υπηρεσιακών μονάδων, η στόχευση, η μέτρηση των αποτελεσμάτων και η συνεχής αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας, προκειμένου να δοθούν λύσεις στα μείζονα ζητήματα της Αττικής.» 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ