21.09.20 | 09:02

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΠΑΡΟΥ

Δημόσια πρόσκληση απόσπασης 6 Δημοτικών Αστυνομικών στο Δήμο Πάρου
11.04.17 | 10:23

Δημόσια πρόσκληση απόσπασης 6 Δημοτικών Αστυνομικών στο Δήμο Πάρου

Δημόσια Πρόσκληση, για την απόσπαση έξι (6) υπαλλήλων κλάδου ∆ηµοτικής Αστυνοµίας όλων των κατηγοριών, στη ∆ηµοτική Αστυνοµία του ∆ήµου Πάρου, προκειµένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες της τουριστικής περιόδου 2017, απευθύνει η Δημοτική Αρχή.

Συγκεκριµένα, απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων για έξι (6) µήνες από Μάιο έως Οκτώβριο και τριών (3) υπαλλήλων για τρεις (3) µήνες από Ιούλιο έως Σεπτέµβριο.

Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει τη διετή δοκιµαστική υπηρεσία, καλούνται ν α υποβάλουν αίτηση για την απόσπασή τους στο ∆ήµο Πάρου.

I. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 21-4-2017, ηµέρα Παρασκευή.

II. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ & ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο ∆ήµο Πάρου, Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, ταχ. διεύθυνση ∆ήµος Πάρου, Παροικία Πάρος, Τ.Κ. 84400, επισυνάπτοντας:

1. Σύµφωνη γνώµη του ∆ηµάρχου του ∆ήµου της οργανικής τους θέσης

2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

3. Βιογραφικό σηµείωµα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ