17.01.19 | 13:52

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δικαστική δικαίωση διαγωνισμών του ΑΣΕΠ: Τι ισχύει [Γνωμοδότηση του ΝΣΚ]
08.01.18 | 02:26

Δικαστική δικαίωση διαγωνισμών του ΑΣΕΠ: Τι ισχύει [Γνωμοδότηση του ΝΣΚ]

Περί αναδρομικότητας διορισμού, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας όχι όμως για το χρονικό διάστημα σύμπτωσης της απασχόλησης των δύο δημοσίων υπαλλήλων σε άλλες θέσεις και υπηρεσίες στο Δημόσιο απ’ αυτές που διορίστηκαν από το ΑΣΕΠ, γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αποκαλύπτει, σήμερα, το epoli.gr.

Επίσης, κατά την ίδια γνωμοδότηση, οι δύο δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεωτικά θα διανύσουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία, από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στο βαθμό που διορίζονται, καθώς δεν έχει κριθεί η επάρκειά τους στη συγκεκριμένη θέση.

 

Η υπόθεση

Οι δύο ανωτέρω υπάλληλοι συμμετείχαν σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2001, αναφορικά με την πλήρωση θέσεων ειδικότητα ΔΕ προσωπικού Η/Υ του Υπ. Οικονομικών.      

Αρχικά, με την έκδοση των αποτελεσμάτων, η πρώτη υπάλληλος (Ε. Τ.) τέθηκε εκτός θέσης διορισμού, ενώ η δεύτερη (Χ. Ι.) σε θέση διορισμού, σύμφωνα με τον πίνακα διοριστέων.

Στη συνέχεια, το ΑΣΕΠ έκρινε ότι, μεγάλος μέρος των διατιθέμενων προς διορισμό (81 από τους 105) δεν διέθεταν τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα κι έτσι κλήθηκαν οι λοιποί υποψήφιοι από τον κύριο πίνακα, μεταξύ των οποίων και η Ε. Τ., προκειμένου να ελεγχθούν τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα τους και να καλυφθούν οι υπολειπόμενες θέσεις.

Από την εξέταση των δικαιολογητικών, το ΑΣΕΠ με απόφασή του το 2002 έκρινε ότι, οι δύο υπάλληλοι (Ε. Τ. και Χ. Ι.) έπρεπε να διαγραφούν από οποιονδήποτε πίνακα και να γραφτούν στον πίνακα απορριπτέων, καθ’ όσον από τα δικαιολογητικά τους δεν προέκυπτε  η απαιτούμενη εμπειρία.

Σε συνέχεια της απόφασης, οι δύο υποψήφιες υπέβαλαν αιτήσεις θεραπείας, οι οποίες απορρίφθηκαν το 2003 από το ΑΣΕΠ.

Στη συνέχεια, κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του ΑΣΕΠ του 2002 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο κατά τις αποφάσεις των 2004 και 2005 έκανε αποδεκτές τις αιτήσεις των δύο υποψηφίων, ακυρώνοντας τη σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ.

Το ΑΣΕΠ με τη σειρά του με τη γνωστοποίηση των αποφάσεων του Εφετείου άσκησε εφέσεις κατά των παραπάνω δικαστικών αποφάσεων, με το ΣτΕ (με αποφάσεις των 2013 και 2014, αντίστοιχα) να τις απορρίπτει.

Σε εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ενέγραψε τις δύο υποψήφιες στον πίνακα διοριστέων και παρήγγειλε τον διορισμό τους. Έτσι, η μεν πρώτη ορκίστηκε και ανέλαβε υπηρεσία στις 10.10.2015 και η δε δεύτερη στις 13.05.2016, και οι δύο στο Υπ. Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι, κατά το διάστημα των δικαστικών διεκδικήσεων οι εν λόγω υπάλληλοι είχαν διορισθεί σε άλλες κενές οργανικές θέσεις άλλων υπηρεσιών, με το Υπουργείο Οικονομικών να ρωτά, μεταξύ άλλων κυριότερα, Α) εάν τίθεται αναδρομικός διορισμός των δύο υπαλλήλων, Β) εάν αναγνωρίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας που διανύθηκε ήδη και Γ) εάν οι δύο υπάλληλοι οφείλουν να συμπληρώσουν την διετή πραγματική δοκιμαστική υπηρεσία πριν τη μονιμοποίηση τους (ν.3528/2207), με το ΝΣΚ να γνωμοδοτεί αντιστοίχως: 

Α) …ομόφωνα, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να προβεί στον αναδρομικό διορισμό των δύο υπαλλήλων με τις εντεύθεν μισθολογικές και υπηρεσιακές συνέπειες προσδιορίζοντας την ακριβή ημερομηνία του αναδρομικού διορισμού τους, με βάση την ημερομηνία διορισμού του επιτυχόντος που κατέλαβε την αντίστοιχη θέση - σειρά προτεραιότητας την οποία θα καταλάμβανε εκάστη εξ αυτών στον αρχικό πίνακα διοριστέων, αν δεν είχε μεσολαβήσει η ακυρωθείσα ως παράνομη απόφαση του ΑΣΕΠ [...]

Β) …ομόφωνα, λόγω του αναδρομικού διορισμού, θα υπολογιστεί ως αναγνωριστέος συνολικός χρόνος προύπηρεσίας, ο αρχόμενος από την αναδρομική πρόσληψη και μέχρι την ημερομηνία πραγματικής πρόσληψης στο Υπουργείο Οικονομικών […]

Γ) …κατά πλειοψηφία, οι δικαιωθείσες υπάλληλοι υποχρεωτικά θα διανύσουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στο βαθμό που διορίζονται […].

 

Ακολουθεί η Γνωμοδότηση  

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ