23.06.18 | 19:01

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διευκρινίσεις του ΥΠΕΣ για την εξαίρεση ανταποδοτικών τελών Ιερών Ναών
14.07.17 | 13:48

Διευκρινίσεις του ΥΠΕΣ για την εξαίρεση ανταποδοτικών τελών Ιερών Ναών

Με αφορμή δημοσιεύματα, περί της απαλλαγής των ιερών ναών από την υποχρέωση καταβολής ανταποδοτικών τελών στους Δήμους, με διάταξη του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ, "κύκλοι" του ΥΠ.ΕΣ. επισημαίνουν ότι:

 - Οι ιεροί ναοί εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση καταβολής ανταποδοτικών τελών με το άρθρο 46 παρ. 2 του ν. 4301/2014 (φεκ Α’ 223/7.10.2014).

- Το άρθρο 135 του Σχεδίου Νόμου για τους ΟΤΑ δεν τροποποιεί σε κανένα σημείο του, τους υπόχρεους για πληρωμή ανταποδοτικών τελών.

- Το άρθρο 135 προσθέτει στα τέλη που οφείλει να καταβάλλει το ελληνικό δημόσιο, το τέλος  αποχέτευσης, το τέλος χρήσεως υπονόμου και το ειδικό τέλος κύκλου νερού.

 

Το άρθρο

 Άρθρο 135

Τροποποίηση άρθρου 82 του ΒΔ 24.9/1958 περί απαλλαγών από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές

Η παρ. 2 του άρθρου 82 του ΒΔ 24.9/1958,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : «2. Από τα ανταποδοτικά τέλη, που επιβάλλουν οι δήμοι δεν απαλλάσσονται αυτοί που αναγράφονται στην περίπτωση γ’ της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και το ελληνικό δημόσιο από το τέλος ύδρευσης, το τέλος αποχέτευσης, το τέλος χρήσεως υπονόμου και το ειδικό τέλος κύκλου νερού.»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ