08.07.20 | 17:44

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια σε ξένο νόμισμα: Απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε.
22.09.17 | 12:37

Δάνεια σε ξένο νόμισμα: Απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωηση (δεύτερο τμήμα) της 20ης Σεπτεμβρίου 2017, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής απόφασης στην υπόθεση C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc κ.λπ. κατά Banca Romanesca, κρίνει ότι, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όταν χορηγούν δάνειο σε ξένο νόμισμα, υποχρεούνται να παρέχουν στους δανειολήπτες επαρκή πληροφόρηση, ώστε να είναι αυτοί σε θέση να λαμβάνουν συνετές και εμπεριστατωμένες αποφάσεις, όπως απαιτεί το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας93/13/ΕΟΚ που ορίζει ότι οι συμβατικές ρήτρες πρέπει να είναι διατυπωμένες κατά τρόπο σαφή και κατανοητό.

Η απαίτηση αυτή, στην περίπτωση της συνομολόγησης ρήτρας για δάνειο σε ξένο νόμισμα και για εξόφλησή του στο νόμισμα στο οποίο συνομολογήθηκε, έχει την έννοια ότι η ρήτρα πρέπει να γίνεται κατανοητή από τον καταναλωτή, τόσο από τυπική και γραμματική άποψη, όσο και ως προς το συγκεκριμένο αποτέλεσμά της, υπό την έννοια ότι ο μέσος καταναλωτής, ο οποίος έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως επιμελής και ενημερωμένος, δύναται, όχι μόνο να γνωρίζει το ενδεχόμενο ανατιμήσεως ή υποτιμήσεως του ξένου νομίσματος στο οποίο έχει συναφθεί το δάνειο, αλλά και να αξιολογεί τις δυνητικά σημαντικές οικονομικές συνέπειες μιας τέτοιας ρήτρας στις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Πρέπει, δηλαδή, να ενημερώνεται, ο καταναλωτής με σαφήνεια ότι, συνάπτοντας σύμβαση δανείου σε ξένο νόμισμα, εκτίθεται σε ορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο, στον οποίο ενδέχεται να δυσκολευθεί οικονομικά να αντεπεξέλθει, σε περίπτωση υποτίμησης του νομίσματος στο οποίο εισπράττει τα εισοδήματά του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ