17.01.19 | 13:06

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή “πάει” o Χ. Θεοχάρης τα κριτήρια επιχορήγησης των Δήμων
10.01.18 | 14:45

Στη Βουλή πάει o Χ. Θεοχάρης τα κριτήρια επιχορήγησης των Δήμων

Την ανάγκη επανεξέτασης των κριτηρίων επιχορήγησης των δήμων για το 2018, επισημαίνει σε ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης. «Η κατανομή των οικονομικών ενισχύσεων στους δήμους πραγματοποιείται βάσει του πληθυσμιακού κριτηρίου, με σκοπό την κάλυψη τόσο των λειτουργικών δαπανών όσο και των επενδυτικών δραστηριοτήτων και έργων υποδομής. Η συγκεκριμένη πρακτική, ωστόσο, οδηγεί στην αγνόηση ποιοτικών στοιχείων, όπως ο τύπος και η γεωγραφική έκταση κάθε δήμου, με συνέπεια την άνιση οικονομική ενίσχυση ειδικά όσον αφορά σε νησιωτικούς και ορεινούς δήμους οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα όπως το προσφυγικό», παρατηρεί ο Βουλευτής.

Ο κ. Θεοχάρης ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς εάν υπάρχει προγραμματισμός να κατηγοριοποιηθούν οι δήμοι τόσο ως προς το είδος των προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν όσο και ως προς τον τύπο κάθε δήμου (αγροτικός, ορεινός, νησιωτικός) με σκοπό την τροποποίηση των ποσών της κρατικής επιχορήγησης εντός του 2018 σε σχέση με προηγούμενα έτη.

 

«Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

1. Τον Υπουργό Εσωτερικών

2. Τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Αναγκαία η Επανεξέταση των Κριτηρίων για την Κρατική Τακτική και την Ειδική Επιχορήγηση των Δήμων για το Οικονομικό Έτος 2018»

O προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 που ψηφίστηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο παρότι προβλέπει μία αύξηση της τάξης του 5 τοις εκατό στο συνολικό ποσό των αποδόσεων και επιχορηγήσεων προς τους δήμους, την ίδια στιγμή εμφανίζει μειωμένες αποδόσεις μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που προβλέπονται από το Ν. 3852/2010 κατά 129 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2018-2021. Η εν λόγω μείωση εκτιμάται ότι οφείλεται στη νέα μειωμένη πρόβλεψη του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων του τακτικού προϋπολογισμού ο οποίος σε κάθε περίπτωση διαμορφώνει τους ΚΑΠ.

Η κατανομή των ενισχύσεων είθισται να πραγματοποιείται σε δήμους ανά την ελληνική επικράτεια στην βάση του πληθυσμιακού κριτηρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ, με σκοπό την κάλυψη τόσο των λειτουργικών δαπανών όσο και των επενδυτικών δραστηριοτήτων και έργων υποδομής εκάστου δήμου. Η συγκεκριμένη πρακτική οδηγεί στην αγνόηση ποιοτικών στοιχείων, όπως ο τύπος και η γεωγραφική έκταση εκάστου δήμου, με συνέπεια την άνιση οικονομική ενίσχυση ειδικά όσον αφορά  σε νησιωτικούς και ορεινούς δήμους οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα όπως το προσφυγικό.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

- Ποιο το ύψος της επιχορήγησης που πρόκειται να κατανεμηθεί εντός του 2018 σε έκαστο δήμο εκ του συνόλου των 325 που υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια;

- Υπάρχει προγραμματισμός να κατηγοριοποιηθούν οι δήμοι τόσο ως προς το είδος των προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν όσο και ως προς τον τύπο εκάστου δήμου (αγροτικός, ορεινός, νησιωτικός) με σκοπό την τροποποίηση των ποσών της κρατικής επιχορήγησης εντός του 2018 σε σχέση με προηγούμενα έτη;

- Προτίθεστε να εισάγετε, πέραν του πληθυσμιακού κριτηρίου, ποιοτικά στοιχεία που θα καθορίσουν την κρατική ενίσχυση σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως το προσφυγικό;

- Ποιο το ύψος της ειδικής επιχορήγησης για την ενίσχυση των δήμων εντός του 2018 προκειμένου αφενός να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και αφετέρου να αποφευχθεί η συσσώρευση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών;

Υπάρχουν παλαιές υποχρεώσεις του κρατικού προϋπολογισμού προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού; Εάν ναι, ποιο το συνολικό τους ύψος και ποιο το μέγεθος της δόσης που πρόκειται να καταβληθεί εντός του έτους;

 

Ο ερωτών Βουλευτής             

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ