27.06.19 | 07:07

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Βοήθεια στο Σπίτι”: Η διαδικασία στελέχωσης των Δήμων με μόνιμο προσωπικό
11.01.19 | 14:31

Βοήθεια στο Σπίτι: Η διαδικασία στελέχωσης των Δήμων με μόνιμο προσωπικό

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 και την ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Δήμων και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό, δίνει με εγκύκλιό του (επισυνάπτεται) προς τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η εγκύκλιος αφορά Δήμους, οι οποίοι είτε άμεσα, είτε μέσω των νομικών τους προσώπων: α) συμβλήθηκαν το έτος 2011 με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε (ΕΕΤΑΑ Α.Ε) και β) κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (18-12-2018), απασχολούν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του συγκεκριμένου προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 μέχρι 31-12-2019.

Στα κυριότερα σημεία αυτής, αναγράφονται τα εξής:

  • Οι Δήμοι που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης και είτε δεν έχουν κενές οργανικές θέσεις στους οικείους ΟΕΥ, είτε οι προβλεπόμενες θέσεις δεν επαρκούν, δύνανται να προβούν άμεσα στη λήψη απόφασης του οικείου Συμβουλίου για την τροποποίηση των οργανισμών τους και τη σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ιδίων κλάδων και κατηγοριών και ιδίου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στον οικείο Δήμο ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης (18-12-2018), συμπεριλαμβανομένων και των συμβασιούχων που προσλήφθηκαν μετά την ισχύ του ν.4483/2017.
  • Θα πρέπει να συσταθούν επιπλέον οργανικές θέσεις - κατά ποσοστό 7% των θέσεων της προηγούμενης παραγράφου - κλάδων και κατηγοριών επιλογής του οικείου φορέα και οπωσδήποτε συναφείς με την παροχή υπηρεσιών του εν λόγω προγράμματος. Οι επιπλέον αυτές θέσεις θα καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998.
  • Στην περίπτωση των ΟΤΑ που απασχολούν (άμεσα ή μέσω νομικών τους προσώπων) προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος σε δικαιούχους άλλου δήμου, μέσω προγραμματικής σύμβασης, θα συσταθούν ομοίως και οι θέσεις του εν λόγω προσωπικού από το Δήμο, που έχει συμβληθεί (άμεσα ή μέσω νομικού του προσώπου) με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
  • Η απόφαση του Δημοτικού περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και σύστασης νέων θέσεων θα πρέπει να αποσταλεί για έγκριση στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης το αργότερο μέχρι 31η - 01 - 2019.
  • Οι Δήμοι, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σύστασης των θέσεων, θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την κάλυψη των θέσεων στο Υπουργείο.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ