17.01.19 | 12:51

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υπό αυστηρή επιτήρηση οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων
10.01.18 | 17:04

Υπό αυστηρή επιτήρηση οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων

Την αδιάλειπτη παρακολούθηση των προϋπολογισμών τους και την αποφυγή αρνητικών αποκλίσεων από τους δημοσιονομικούς στόχους, στο πλαίσιο εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2018, ζητά από τους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών και τις διοικήσεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Νοσοκομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα και Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές), με έγγραφό του - εγκύκλιο, το Υπουργείο Οικονομικών.

Αναφορικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, την ευθύνη παρακολούθησης της κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους σε μηνιαία βάση, έχει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρα 149 και 174 του ν. 4270/2014).

 

Μισθοδοσία προσωπικού Δημοσίου

Μεταξύ των οδηγιών του, το Υπουργείο Οικονομικών εστιάζει στη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων, επισημαίνοντας πως, σύμφωνα με δημοσιονομική δέσμευση, για την καταβολή κάθε είδους αποδοχών απαιτείται η ύπαρξη πίστωσης και η σχετική ανάληψη υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτουμένου οργάνου. «Συνεπώς, όλοι οι φορείς οφείλουν να παρακολουθούν (σε μηνιαία βάση) το ύψος των δαπανών μισθοδοσίας και να προβαίνουν εγκαίρως στην τακτοποίηση των πιστώσεων βάσει των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σχετικές διατάξεις (εντός των μειζόνων κατηγοριών και ειδικών φορέων) ή να υποβάλλουν, εάν είναι αναγκαίο, εγκαίρως αιτήματα αυξομείωσης των πιστώσεων, ούτως ώστε να είναι διασφαλισμένη η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού».

Για την παρακολούθηση των μεταβολών του προσωπικού, οι Φορείς πρέπει να αποστέλλουν στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ ανά τρίμηνο τις μεταβολές του προσωπικού τους (υπηρετούντες, προσλήψεις, αποχωρήσεις κ.λπ.), συμπληρώνοντας τον πίνακα στο έντυπο Π2 ανά ειδικό φορέα.

Η αποστολή του εν λόγω πίνακα θα πρέπει να γίνεται έως τις 20 του επόμενου μήνα, από τη λήξη του τριμήνου (ήτοι έως 20/1, 20/4, 20/7, 20/10).

Επισημαίνεται ότι, η συμπλήρωση του εν λόγω πίνακα θα αφορά στο προσωπικό που περιλαμβάνεται στις δαπάνες μισθοδοσίας του εκάστοτε φορέα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει στο τέλος της εκάστοτε περιόδου να συμπίπτει με τα στοιχεία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) για τον αριθμό του μισθοδοτούμενου προσωπικού στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

 

Μετατάξεις – ανακατανομές – αποσπάσεις υπαλλήλων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας («ΕΣΚ») και τη διαχείριση των πιστώσεων για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που μετατάσσεται ή αποσπάται, αναφέρεται μεταξύ άλλων η εγκύκλιος του ΥΠ.ΟΙΚ., για την χωρίς παρέκκλιση, εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2018.

Σύμφωνα με αυτές, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μεταφέρουν σε ειδικό ΚΑΕ του προϋπολογισμού τους (ΚΑΕ 0913), μέρος των πιστώσεών τους που έχουν προβλεφθεί για πάσης φύσεως μεταβιβάσεις, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας για την απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων των εποπτευόμενων φορέων τους σε άλλους φορείς.

Στις περιπτώσεις μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων που προέρχονται από φορείς Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους φορείς που δεν επιχορηγούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, γενικά ή ειδικά για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, οι φορείς υποδοχής δύνανται να επιχορηγούνται ειδικά για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών από διακριτό ΚΑΕ (ΚΑΕ 2861 και ΚΑΕ 2869).

Υπενθυμίζεται ότι, στο «ΕΣΚ» υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, καθώς και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.

 

Αποσπάσεις υπαλλήλων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4440/2016, η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων υπαλλήλων, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που διατηρούνται σε ισχύ, διενεργείται από το φορέα υποδοχής στον οποίο τοποθετούνται. Οι φορείς οφείλουν να ενεργούν για την κάλυψη της δαπάνης των αποσπάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4440/2016.

Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι, στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2018 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για τους ήδη αποσπασμένους υπαλλήλους, όσον αφορά όμως τις νέες αποσπάσεις υπαλλήλων, προϋπόθεση για την έγκριση απόσπασης υπαλλήλων - σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 - είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης πίστωσης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα. «Πιστώσεις από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών αυτών δεν δύναται να διατεθούν», παρατηρείται.

Τέλος, η δαπάνη των αποσπάσεων που υλοποιούνται κατά το τελευταίο δίμηνο του έτους καλύπτεται ομοίως προς τα οριζόμενα στην εγκύκλιο για τις μετατάξεις υπαλλήλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ