19.01.19 | 06:43

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ασυμβίβαστο Δημοτικού Συμβούλου [Γνωμοδότηση του ΝΣΚ]
04.05.18 | 09:50

Ασυμβίβαστο Δημοτικού Συμβούλου [Γνωμοδότηση του ΝΣΚ]

Με τη Γνωμοδότηση 7/2017, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είχε γνωμοδοτήσει ομόφωνα ότι, η ιδιότητα του μέλους Α.Σ.Ε.Π., δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, και ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μέλους Α.Σ.Ε.Π. διατηρείται μεν η ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, αναστέλλεται όμως η άσκηση των σχετικών καθηκόντων.

Σε συνέχεια της ανωτέρω Γνωμοδότησης, κατόπιν ερωτήματος του Υπ. Εσωτερικών, εκδόθηκε συμπληρωματική, για τον τρόπο υλοποίησης της αναστολής των καθηκόντων του Δημοτικού Συμβούλου, που είναι ταυτόχρονα και μέλος του Α.Σ.Ε.Π., όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr.

Συγκεκριμένα, το ΝΣΚ γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας μέλους του Α.Σ.Ε.Π. και αναστολής άσκησης των καθηκόντων του ως Δημοτικού Συμβούλου, η θέση αυτή δεν μένει κενή και δεν συντρέχει λόγος αναπλήρωσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 38 και 55 του ν. 3852/2010 (Α' 87), οπότε το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα, χωρίς την παρουσία του Δημοτικού Συμβούλου, εφόσον υπάρχει απαρτία, μέχρι τη λήξη της θητείας του ως μέλους του Α.Σ.Ε.Π., χωρίς να τίθεται θέμα αδικαιολόγητης απουσίας από τα καθήκοντά του, κατά την έννοια του άρθρου 68 του ίδιου νόμου, που θα μπορούσε να επιφέρει τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό δυσμενείς συνέπειες σε βάρος του.

Για την διαπίστωση της αναστολής των καθηκόντων του Δημοτικού Συμβούλου πρέπει να εκδοθεί σχετική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως ασκούντος τον έλεγχο νομιμότητας και την εν γένει κρατική εποπτεία στους ΟΤΑ, με την οποία θα διαπιστώνεται η υπαγωγή του στο καθεστώς της αναστολής και θα προσδιορίζονται η έναρξη και η λήξη της.

 

Επισυνάπτεται η Γνωμοδότηση

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ