20.10.20 | 18:01

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ασφαλιστικό θέμα κατά την κατάταξη υπαλλήλων Δήμων - Τι ζητά η ΠΟΕ-ΟΤΑ
26.05.16 | 09:55

Ασφαλιστικό θέμα κατά την κατάταξη υπαλλήλων Δήμων - Τι ζητά η ΠΟΕ-ΟΤΑ

Έγγραφο της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιώργο Κατρούγκαλο και τον Υφυπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιάννη Μπαλάφα, με το οποίο ζητείται η προώθηση, «άμεσα», νομοθετικής ρύθμισης, σχετικής με το πρόβλημα που έχει προκύψει με την κατάταξη υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. σε "νέους" και "παλιούς" ασφαλισμένους και ιδιαίτερα, κατά την κλήση μερίδας αυτών, να επιστρέψουν λιγότερες παρακρατηθείσες εισφορές - χωρίς δική τους ευθύνη - που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν σε υπέρογκα ποσά, που αδυνατούν να καταβάλουν. 

Το έγγραφο - επιστολή

"Κύριοι Υπουργοί,

Επανερχόμαστε στο υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 242/7-3-2016 έγγραφό μας, με το οποίο σας ενημερώναμε για το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 78236/5573/26-5-2015 έγγραφο του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)-Β΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.) με το οποίο δίνονταν οδηγίες σχετικά με την κατάταξη υπαλλήλων σε «νέους» ή «παλαιούς» ασφαλισμένους, καθώς διαπιστώθηκε από το Τ.Π.Δ.Υ. ότι σε πολλές περιπτώσεις, υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι του πρώην Τ.Α.Δ.Κ.Υ., κατατάχθηκαν από την υπηρεσία τους στην κατηγορία «νέου» ή «παλαιού» ασφαλισμένου, με κράτηση υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.) 4% ή 1% αντίστοιχα, χωρίς να είχε ερευνηθεί εάν είχαν ασφάλιση ή όχι πριν την 1-1-1993.

Μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι είχε γίνει λανθασμένη κατάταξη, από την οποία σε άλλες περιπτώσεις έχουν παρακρατηθεί επιπλέον εισφορές (γινόταν κράτηση 4% αντί 1%) για τις οποίες ήδη το Ταμείο προχωράει σε επιστροφή της τελευταίας πενταετίας, λόγω παραγραφής των προηγούμενων ετών και σε άλλες έχουν παρακρατηθεί λιγότερες (γινόταν κράτηση 1% αντί του ορθού 4%), για τις οποίες προκύπτουν οφειλές προς το Ταμείο με 20ετή παραγραφή.

Σύμφωνα με την 2η περίπτωση καλούνται οι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι χωρίς να έχουν καμία ευθύνη για την κατάταξή τους, καθώς ήταν καθαρά θέμα των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων, να πληρώσουν υπέρογκα ποσά και μάλιστα επιβαρυμένα με τις προβλεπόμενες νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε με την σημερινή οικονομική τους κατάσταση δεν έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν.

Κύριοι Υπουργοί,

Επειδή η αποκλειστική ευθύνη για την λάθος κατάταξη βαρύνει αποκλειστικά τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, καθώς ο εργαζόμενος δεν καθορίζει και δεν γνωρίζει τα αναλυτικά ποσά των κρατήσεων που καταβάλλει καθώς αυτά ορίζονται από την σχετική νομοθεσία που εφαρμόζουν οι υπηρεσίες, είναι άδικο και αδύνατον να ζητούνται τα ποσά αυτά από τους εργαζόμενους που και δεν έχουν και δεν γνώριζαν.

Για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων σας να προωθήσουν για ψήφιση την πιο κάτω διάταξη:

«Αν για οποιοδήποτε λόγο παρακρατήθηκαν εσφαλμένα μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για εφάπαξ βοήθημα, το επιπλέον οφειλόμενο ποσό, απαλλαγμένο από πρόσθετα τέλη, τόκους και προσαυξήσεις, καταβάλλεται στο φορέα πρόνοιας με παρακράτηση από τις καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις, η κάθε μία από τις οποίες ανέρχεται στο 1/10 των καθαρών αποδοχών. Αν ο υπάλληλος αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, τυχόν εναπομείναν ποσό παρακρατείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούται, μετά από σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Κλάδου Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).»

Αναμένουμε το συντομότερο δυνατόν τις δικές σας ενέργειες για την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος και την ενημέρωσή μας.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας Βασίλης Πετρόπουλος"

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ