25.01.21 | 15:28

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Νέο Ασφαλιστικό: Οι ρυθμίσεις - προβλέψεις για το Δημόσιο [Ανάλυση - Μέρος Α’]
25.01.20 | 10:20

Νέο Ασφαλιστικό: Οι ρυθμίσεις - προβλέψεις για το Δημόσιο [Ανάλυση - Μέρος Α’]

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Κυβέρνηση.

Το σχέδιο νόμου, με το οποίο τροποποιούνται σε σημαντικό βαθμό οι διατάξεις του ισχύοντος ασφαλιστικού νόμου, του γνωστού ως «νόμου Κατρούγκαλου», μεταξύ δε αυτών και όσες κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας, φέρνει κάποιες αλλαγές και στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και στη διαμόρφωση των κρατήσεων εισφορών από τον Ε.Φ.Κ.Α.

Ειδικότερα, όπως αναλύει, σήμερα, το epoli.gr:

(α) Με το ν. Κατρούγκαλου προβλεπόταν ότι το συνολικό ποσοστό εισφορών του κλάδου ασφάλισης δημοσίων υπαλλήλων του Ε.Φ.Κ.Α. ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών των δικαιούχων, εκ των οποίων ποσοστό 13,33% καταβάλει ο εργοδότης (ήτοι το Δημόσιο ή το Ν.Π.Δ.Δ.) και 6,67% παρακρατείται από την μισθοδοσία του υπαλλήλου. Τα ποσοστά αυτά δεν αλλάζουν με το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης. Αυτό που αλλάζει είναι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας εισφοράς. Με το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης το ανώτατο όριο υπολογισμού ορίζεται στο ποσό των 6.500 ευρώ, το οποίο από 01.01.2023 θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος με βάση το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή. Με το ν. Κατρούγκαλου το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αντιστοιχούσε στο δεκαπλάσιο του κατώτατου μισθού του άγαμου μισθωτού κάτω των 25 ετών.

(β) Με το ν. Κατρούγκαλου προβλεπόταν ότι σε συνταξιούχο του Δημοσίου που μετά την απονομή της σύνταξης αποκτά εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλεται μειωμένο το ποσό της σύνταξης (κύριας και επικουρικής) που δικαιούται κατά ποσοστό 60%. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 30% με το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης, ενώ σε αυτό δεν περιλαμβάνονται το τυχόν καταβαλλόμενο εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα ανικανότητας. Εξάλλου, με το νόμο Κατρούγκαλου προβλέπεται ότι για συνταξιούχους που απασχολούνται ως μισθωτοί ή αναλαμβάνουν δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται πλήρως η καταβολή της σύνταξης, κύριας και επικουρικής. Με το σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι η αναστολή ισχύει εφόσον ο συνταξιούχος δεν έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του. Συνάγεται δηλαδή ότι μετά το 62ο έτος ο συνταξιούχος μπορεί να αναλαμβάνει εργασία για φορέα της Γενικής Κυβέρνησης υφιστάμενος μείωση ποσοστού 30% στη σύνταξή του.

(γ) Εξάλλου με το σχέδιο νόμου προβλέπονται εξαιρέσεις κάποιων κατηγοριών συνταξιούχων που συνεχίζουν να απασχολούνται και μετά τη σύνταξη από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Οι εξαιρέσεις αυτές, οι οποίες δεν υπήρχαν στον προηγούμενο νόμο, αφορούν: (i) στους συνταξιούχους του ΟΓΑ εφόσον συνεχίζουν την απασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα ως αγρότες μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι – πτηνοτρόφοι και αλιείς, (ii) στους ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’ 176), (iii) στους συνταξιούχους με βάση τον ν. 612/1977, όπως ισχύουν, δηλαδή συνταξιούχους με αναπηρική σύνταξη, (iv) στους συνταξιούχους του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.Δ. 169/2007 (Α’ 210), όπως ισχύουν, δηλαδή πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους που είναι τυφλοί, παραπληγικοί, τετραπληγικοί καθώς και για όσους πάσχουν από διάχυτο γιγαντιαίο αιματολεμφαγγείωμα, από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί ή πάσχουν από αιμορροφιλία Α’ ή Β’ ή μυασθένεια - μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου) εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και έχουν δεκαπενταετή υπηρεσία, (v) σε όσους λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ 169/2007 και (vi) στα πρόσωπα που αναφέρονται στη παράγραφο 3 του άρθρο 4 του ν.4387/2016.   

(δ) Με το σχέδιο νόμου προβλέπεται η δυνατότητα συνταξιούχου να αξιοποιεί το χρόνο εργασίας του. Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα, κατόπιν αίτησης του συνταξιούχου να χορηγείται για την κύρια σύνταξη ποσό, που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές, όπως διαμορφώνονται με το νέο νόμο και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου. Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει με βάση τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση.

 

 

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ