13.06.21 | 11:56

 

ΘΕΜΑ

“Αρεοπαγίτικη δικαίωση” επιλαχόντος υποψηφίου Προκήρυξης του Δημοσίου
28.02.21 | 08:33

Αρεοπαγίτικη δικαίωση επιλαχόντος υποψηφίου Προκήρυξης του Δημοσίου

Δεκτή έγινε από τον Άρειο Πάγο, η αίτηση αναιρέσεως ενός υποψηφίου και επιλαχόντος προκήρυξης θέσεων εργασίας, για εσφαλμένη ερμηνεία από το Εφετείο των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Προηγουμένως, ο υποψήφιος της προκήρυξης είχε ασκήσει αγωγή η οποία έγινε εν μέρει δεκτή, ενώ εν συνεχεία, όμως, έγινε δεκτή έφεση κατ’ αυτής της απόφασης και απορρίφθηκε κατ' ουσίαν η αγωγή. 

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. ο υποψήφιος της προκήρυξης υπέβαλε δικαιολογητικά για την κατάληψη μίας εκ των τριών θέσεων ειδικότητας ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Σκηνοθετών που προκηρύχθηκαν για την ΕΡΤ. Ωστόσο, δεν κατάφερε να καταταχθεί στον τελικό πίνακα κατάταξης των θέσεων της προκήρυξης, αλλά κατέλαβε την τέταρτη θέση και επομένως δεν πληρώθηκε η αίρεση επιτυχίας στο διαγωνισμό, ώστε να θεωρείται καταρτισθείσα η σύμβαση εργασίας.

Στη συνέχεια, προκηρύχθηκαν οι βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουάριου 2015 και αναστάλθηκε κάθε διορισμός και πρόσληψη σε φορείς ελεγχόμενους από το δημόσιο κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 του Νόμου 2190/1994. Για τον λόγο αυτό, η ΕΡΤ δεν ολοκλήρωσε την υπογραφή των συμβάσεων εργασίας των επιτυχόντων του διαγωνισμού.

Από τις βουλευτικές εκλογές αναδείχθηκε νέα κυβέρνηση, η οποία, διαφωνώντας με την κατάργηση της παλιάς ΕΡΤ από την προηγούμενη κυβέρνηση και την αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της, πέτυχε τη ψήφιση από την Ελληνική Βουλή του νόμου 4324/2015, με άρθρο του οποίου ορίσθηκε ότι οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου ή έμμισθης εντολής του προσωπικού, το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι οποίες λύθηκαν, με το άρθρο 3 της 2/11.6.2013 της προαναφερόμενης κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β' 1414), όπως ισχύει, αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (29.04.2015) και θεωρούνται εφεξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εναγομένη ΕΡΤ.

Μεταξύ αυτών των συμβάσεων ήταν και οι συμβάσεις των δύο εκ των τριών ως άνω επιτυχόντων, δυνάμει των οποίων αυτοί απασχολούνταν στην ΕΡΤ με τις ίδιες ακριβώς ειδικότητες και στα ίδια καθήκοντα με αυτά στα οποία θα προσλαμβάνονταν λόγω της επιτυχίας τους στον διαγωνισμό, που προκηρύχθηκε με την προαναφερθείσα προκήρυξη, και στα οποία πράγματι απασχολήθηκαν στη συνέχεια με βάση τις αναβιωθείσες προγενέστερες συμβάσεις τους χωρίς δηλαδή να προσληφθούν με βάση τη διαδικασία πρόσληψης με τον προαναφερθέντα διαγωνισμό και χωρίς άρα να υποβάλουν τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πρόσληψη αυτή, σ' αντίθεση με τον τρίτο επιτυχόντα που προσλήφθηκε ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία με την υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών.

Ο ενάγων ισχυρίστηκε ότι κατατάχθηκε στον πίνακα κατάταξης ως τέταρτος επιτυχών καθώς και ότι, μετά την αναβίωση των συμβάσεων των δύο πρώτων επιτυχόντων, οι θέσεις τους στο διαγωνισμό έμειναν ακάλυπτες, οι τελευταίοι ουδέποτε κατέθεσαν τα σχετικά δικαιολογητικά, ώστε να αποδείξουν τα προσόντα με τα οποία κατατάχθηκαν και αξιολογήθηκαν και επομένως η θέση τουλάχιστον ενός απ' αυτούς πρέπει, κατά εφαρμογή σχετικού όρου της προκήρυξης, να καλυφθεί από τον ίδιο, που ήταν ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης υποψήφιος. Παρ’ όλα αυτά το Εφετείο απέρριψε τον ισχυρισμό του ως αβάσιμο, εκτιμώντας πως σε κάθε περίπτωση δεν κατατάχθηκε ποτέ στον τελικό πίνακα κατάταξης, ούτε ως υπεράριθμος επιτυχών.

Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι, το Εφετείο παραβίασε ευθέως με εσφαλμένη ερμηνεία και υπαγωγή τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, καθ' όσον, αφού εμμέσως διαπίστωσε ασάφεια του όρου της προκηρύξεως, ότι όσοι υποψήφιοι δεν αποδείξουν δια της καταθέσεως των νομίμων δικαιολογητικών τα οικεία κριτήρια θα διαγραφούν από τους πίνακες κατατάξεως και οι προκύπτουσες θέσεις θα πληρωθούν από τους επομένους κατά σειρά κατατάξεως υποψηφίους, και προέβη σε ερμηνεία του όρου τούτου, δέχθηκε ότι παρά τη μη υποβολή των νομίμων δικαιολογητικών των δύο εκ των τριών επιτυχόντων υποψηφίων, δεν καλύφθηκε αυτοδικαίως η προκύπτουσα κενή θέση από τον πρώτον επιλαχόντα υποψήφιο, διότι α) αυτός δεν υπήρξε επιτυχών στον διαγωνισμό ως μη καταταγείς στον οριστικό πίνακα, β) η μη προσκόμιση παρά των δύο επιτυχόντων των δικαιολογητικών είχε αποβεί άνευ αντικειμένου μετά την αναβίωση των συμβάσεων εργασίας αυτών βάσει των διατάξεων του Ν. 4324/2015 και γ) ουδόλως ματαιώθηκε ο σκοπός του διαγωνισμού συνιστάμενος στην αξιοκρατική πρόσληψη των ικανοτέρων, αφού εκ του πράγματος δεν προσελήφθησαν άλλοι αλλά οι επιτυχόντες υποψήφιοι, ενώ αντιθέτως από το περιεχόμενο του προαναφερομένου όρου, ερμηνευομένου ορθώς βάσει των αρχών της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, προκύπτει ότι εν περιπτώσει μη καταθέσεως από επιτυχόντα υποψήφιο των απαιτουμένων δικαιολογητικών, αδιαφόρως εκ ποίου λόγου, η μη πληρουμένη θέση καλύπτεται αυτοδικαίως από τον επόμενο επιλαχόντα υποψήφιο, ασχέτως εάν το όνομα αυτού έχει περιληφθεί στον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού, οπότε, υπό την προϋπόθεση της προσκομίσεως των απαιτουμένων δικαιολογητικών, πληρούται η αίρεση και η ΕΡΤ υποχρεούται να αποδέχεται τις υπηρεσίες αυτού, ενόσω μάλιστα στο Ν. 4324/2015, δυνάμει του οποίου αναβίωσαν οι καταγγελθείσες συμβάσεις του προσωπικού, δεν περιλήφθηκε διάταξη προβλέπουσα τον περιορισμό των προσλήψεων των επιτυχόντων του διαγωνισμού κατά τον λόγο αναβιώσεως των καταγγελθεισών συμβάσεων, παρ' ότι κατά τον χρόνο ψήφισης αυτού ήσαν ακόμη εκκρεμείς οι εν λόγω προσλήψεις.

 

Διαβάστε επίσης:

Προσλήψεις συμβασιούχων ανακοίνωσαν Υπουργεία

 

 

 

 

* Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ